Pracownik i odprawa pieniężna

Ponadto, według art- 8 ust, 4 tej ustawy, w razie zbiegu prawa do od’ prawy przewidzianych w art 8 ust. 1 ustawy i jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką – pracownikowi przysługuje jedna, korzystniejsza dla niego odprawa.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego (Dz.U. Nr 21, poz. 84), która to ustawa obowiązuje od dnia 10 marca 1992 r., do stosunków pracy, które zostały rozwiązane lub wypowiedziane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed dniem 10 marca 1992 r.) stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r., dotyczące uprawnień do odpraw pieniężnych i dodatku wyrównawczego w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przed dniem 10 marca 1992 r. obowiązywał w tym zakresie stan prawny, w którym: emeryci i renciści mieli prawo do odprawy pieniężnej, jeżeli wynagrodzenie otrzymywane w zakładzie pracy zostało przez nich wskazane jako podstawowe źródło utrzymania (stanowił tak art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r., obecnie skreślony) odprawa pieniężna przysługiwała pracownikom bez względu na wprowadzenie działalności gospodarczej czy gospodarstwa rolnego (obecnie takie wyłączenie prawa do odprawy przewiduje art. 8 ust. 3 pkt 5 i 6 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 roku) nie stosowało się ograniczenia maksymalnej wysokości odprawy (obecnie ograniczenie takie przewiduje art. 8 ust. 2a w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r ).

W przypadku pracownika, który z powodu urlopu bezpłatnego czy wychowawczego od dłuższego czasu nie świadczy pracy na rzecz zakładu pracy – podstawą obliczenia odprawy pieniężnej winno być takie wynagrodzenie, jakie dany pracownik by otrzymywał, gdyby pracował w dniu rozwiązania stosunku pracy, a więc z uwzględnieniem regulacji płac, którą objęci byli wszyscy pracownicy zakładu pracy, w okresie nieobecności w pracy danego pracownika, stanowi tak art. 9 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>