Powołanie syndyka masy upadłościowej

Syndyka powołuje sąd postanowieniem o ogłoszeniu upadłości (art. 14 § 1 pkt. 3 pr. upadł ). W postanowieniu sąd wymienia imię i nazwisko syndyka oraz podaje jego adres zamieszkania, a jeżeli syndykiem jest osoba prawna jego firmę lub nazwę. Ponieważ postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostaje podane do publicznej wiadomości, wierzyciele mają możliwość uzyskania informacji, gdzie nawiązać kontakt z syndykiem, nie wyłączając jego miejsca zamieszkania. Jeżeli upadłym jest podmiot gospodarczy wpisany do rejestru, syndyk musi być ujawniony w tym rejestrze. Przed wyznaczeniem syndyka upadłości przedsiębiorstwa państwowego sąd ma obowiązek wysłuchać opinii organu założycielskiego (wojewoda, właściwy minister – art. 14 § 3 pr. upadł ). Wysłuchanie (może to być opinia na piśmie) ma charakter obligatoryjny, choć opinia negatywna nie wiąże sądu, jeśli zarzuty podniesione wobec kandydata na syndyka są np. zbyt ogólne, lub nie mają związku z realizacją zadań określonych przez Prawo upadłościowe. Powołanie na syndyka orzeczeniem sądu w formie postanowienia, nie powoduje powstania stosunku pracy, nie jest tez umową zlecenia. Brak jest jakiegokolwiek odpowiednika czynności prawnej na określenie tej szczególnej fonny „powołania”.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>