Podział funduszów masy

Po ustaleniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności będzie dokonany podział funduszów masy jednorazowo lub kilkakrotnie w miarę likwidacji majątku masy (art. 203 § 1 pr. upadł ). Plan podział przygotowuje i składa sędziemu-komisarzowi syndyk. W planie tym syndyk wymienia:

– 1) sumę podlegającą podziałowi,

– 2) wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale,

– 3) oznaczenie sumy, jaka każdemu z uczestników przypada z podziału,

– 4) wskazanie, które sumy mają być wypłacone, a które i z jakich przyczyn pozostawione w depozycie sądowym. W depozycie sądowym pozostawia się sumy przypadające na zaspokojenie wierzytelności, co do których wniesiony był sprzeciw, do czasu rozstrzygnięcia tego sprzeciwu (art. 203 § 2 pr. upadł.).

Sędzia-komisarz w razie potrzeby wprowadza do planu zmiany lub uzupełniania. O przygotowanym planie podziału sędzia-komisarz zawiadamia syndyka, upadłego i wierzycieli oraz ogłoszą przez obwieszczenie, że mogą plan podziału przeglądać w sekretariacie sądu i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. O sporządzeniu planu podziału majątku przedsiębiorstwa państwowego zawiadamia się organ założycielski oraz organ uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa (art. 209 § 1 i § 2 pr. upadł ).

Wykonanie planu podziału nie może nastąpić przed uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (art. 212 pr. upadł ). Jeżeli zarzutów nie wniesiono, to po zatwierdzeniu planu przez sędziego-komisarza, tub gdy zarzuty wniesiono po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, plan podziału będzie niezwłocznie wykonany z wyjątkami, o których umowa w art. 213 i 214 pr. upadł

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>