Plan podziału

Następnie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy wraz z uzasadnieniem. Na postanowienie to również służy zażalenie. Następnie zostaje sporządzony plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości, oczywiście w trybie art. 1025 k.p.c., a nie w trybie art. 204 pr.upadl. Mówi o tym wprost art. 208 pr.upadł. – wierzytelność zabezpieczoną hipoteką…, umieścić należy jedynie w sumie, w jakiej nie została zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel zrzekł się zaspokojenia z tego przedmiotu.

W postanowieniu zatwierdzającym plan podziału należy ustalić sumę podlegającą podziałowi, wpis stosunkowy od przypadającej według planu podziału, dokonać podziału pozostałej kwoty na rzecz wierzycieli w kolejności jak w art. 1025 k.p.c., i wreszcie ustalić, że wygasły wszystkie hipoteki w całości wskutek przysądzenia własności nieruchomości (wymienić wierzyciela hipotecznego, nr księgi wieczystej oraz sąd, który księgę prowadzi).

O planie podziału należy zawiadomić dłużnika, wierzycieli oraz należy ogłosić w prasie, że do planu podziału można składać zarzuty w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia. Postanowienie o planie podziału w trybie art. 1025 k.p.c. należy wydać z uzasadnieniem.

Po praktycznym zastosowaniu w/w procedury, wierzyciele kwestionowali jedynie punkt odnoszący się do wykreślenia hipotek trudno bowiem zakwestionować plan podziału, który w sposób oczywisty wynika z przywileju egzekucyjnego, bo tak w praktyce określa się art. 1025 k.p.c. 1 oczywiście trudno się dziwić, gdyż banki – ponieważ najczęściej ich to dotyczy – lubią wykazywać przed swoimi centralami „dobre” zabezpieczenie rzeczowe w postaci hipotek. A to, że wartość hipoteki bardzo często nawet dziesięciokrotnie przekracza wartość rynkową nieruchomości, to już zupełnie inne zagadnienie.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>