Podział przesłanek unieważnienia postępowania

Analizując treść art. 93 pzp, można wskazać ogólny podział przesłanek unieważniania postępowania na obligatoryjne, tj. wskazane w art. 93 ust. 1 pzp, oraz fakultatywne, określone w art. 93 ust. la pzp oraz art. 1311 ust. 1 pkt 2 pzp (w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa).

Tajemna wiedza dalej

Ocena kryteriów przez ustawodawcę

Fakt, że ustawodawca uznał cenę za kryterium obligatoryjne nie oznacza, że w przypadku stosowania innych kryteriów to właśnie cena powinna mieć największy wpływ na ocenę końcową i wybór najkorzystniejszej oferty. Wyraziła to KIO w wyroku z 12 października 2010 r. (KIO/UZP 2093/10: KIO/UZP 2094/10: KIO/UZP 2095/10): „Nie można uznać za naruszające zasadę uczciwej konkurencji przyjęcie przez zamawiającego, iż w ramach oceny ofert większa waga przypisana zostanie ocenie technicznej parametrów oferowanych urządzeń. To zamawiającemu, jako dysponentowi środków, przysługuje prawo do ustalenia, w jaki sposób środki te zostaną zagospodarowane, tak aby w najwyższym stopniu pozwalały na osiągnięcie celów i zadań realizowanych przez zamawiającego”. Wynika z tego, że jeżeli zamawiający uzna za istotniejsze od ceny np. uzyskanie najlepszego produktu, to ma pełne prawo ustalić odpowiedni do tego sposób oceny ofert, przyznając w ogólnym rozrachunku mniejszą wagę cenie. Jednocześnie jednak nie może wyłączyć ceny z kryteriów oceny ofert i posługiwać się innymi kryteriami, nawet wskazanymi w pzp przez ustawodawcę. Złamanie tego zakazu oznacza w praktyce rażące naruszenie art. 91 ust. 2 pzp i stanowi przesłankę do unieważnienia całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Tajemna wiedza dalej

Likwidator przedsiębiorstwa państwowego

Likwidatora przedsiębiorstwa państwowego wyznacza organ założycielski (wojewoda lub właściwy minister). Likwidator od dnia postawienia przedsiębiorstwa w stan likwidacji do dnia zakończenia likwidacji jednoosobowo zarządza przedsiębiorstwem Likwidatorem może być osoba prawna. Czynności likwidacyjne wykonywane będą wówczas przez organ tej osoby.

Tajemna wiedza dalej

Kryteria oceny ofert do przedmiotu zamówienia

Oznacza to, że nie może stanowić kryterium oceny ofert. Wskazane przez ustawodawcę kryteria oceny ofert mają charakter przykładowy, ale jednocześnie ustawodawca nie nałożył na zamawiającego obowiązku stosowania całej grupy kryteriów (wraz z niewy- mienionymi w pzp) w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wyjątkiem jest jednak cena występująca zawsze, a więc stanowiąca kryterium obligatoryjne. Zamawiający może więc zastosować w konkretnym postępowaniu część kryteriów wskazanych przez ustawodawcę oraz odwołać się np. do art. 53 dyrektywy, która wskazuje na takie kryteria, jak: koszty użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna. Wreszcie może zastosować inne kryteria, pod warunkiem że związane są z przedmiotem zamówienia, podane do wiadomości wykonawców już na początku postępowania, obiektywne i gwarantujące przejrzystość oraz obiektywizm procedury udzielenia zamówienia.

Tajemna wiedza dalej

Ewidencja księgowa a likwidacja cz. II

Trzeba również pamiętać o tym, że księgi rachunkowe w jednostce postawionej w stan likwidacji lub upadłości, zamyka się także na ostatni dzień roku obrotowego, jeżeli postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe nie zostało jeszcze na ten dzień zakończone.

Tajemna wiedza dalej

Dziarżawa a upadłość

Od umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, zawartej przez upadłego, jako najemcę lub dzierżawcę, każda za stron może odstąpić, jeżeli w czasie ogłoszenia upadłości przedmiot najmu lub dzierżawy nie był jeszcze objęty przez upadłego. Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia upadłości. Odstąpienie od umowy nie pociąga za sobą obowiązku odszkodowania. Jeżeli przedmiot najmu lub dzierżawy w czasie ogłoszenia upadłości był już objęty przez upadłego, syndyk może najem lub dzierżawę rozwiązać przez wypowiedzenie na sześć miesięcy z góry, gdy umowa dotyczy nieruchomości, w której prowadzone było przedsiębiorstwo upadłego, w innych zaś przypadkach – z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia. Terminy te stosuje się tylko wówczas, gdy umówione terminy wypowiedzenia nie są krótsze Rozwiązanie nie może nastąpić wcześniej niż z upływem czasu, za który czynsz z góry uiszczono. Wynajmującemu lub wydzierżawiającemu służy prawo do odszkodowania z powodu rozwiązania najmu lub dzierżą- wy przed terminem przewidzianym w umowie, za czas jednak nie dłuższy niż dwa lata (art. 51 pr. upadł.). Powyższa regulacja wymaga jedynie uzupełnienia przez podanie ustawowych terminów wypowiedzenia. I tak: w przypadku najmu, jeżeli czas jego trwania nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem tenninów ustawowych. Ustawowe terminy wypowiedzenia są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód (art. 673 k.c.).

Tajemna wiedza dalej

Działalność finansowa w okresie upadłości cz. II

W tym miejscu należałoby też zapytać czy jednostki, wobec których ogłoszono upadłość, dokonują aktualizacji środków trwałych i środki te amortyzują? W świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz.U, Nr 7, poz. 34 i Nr 73, poz, 362), jednostki te:

Tajemna wiedza dalej