Opieczętowanie i spis inwentarza

Syndyk powinien rozważyć, czy nie zachodzi potrzeba opieczętowania majątku upadłego, chyba że został zobowiązany do tego zarządzeniem sędziego-komisarza (art. 103 § 1 pr. upadł ), W dobie, kiedy brak przepisów Prawa karnego upadłościowego, kiedy w Polsce nieuczciwemu dłużnikowi opłaca się upaść, duże znaczenie należy przypisać instytucji opieczętowania, która może zapobiec rozkradaniu majątku upadłego lub też uniemożliwić ewentualne jego ukrycie Opieczętowania dokonuje komornik na wniosek syndyka. Na każdej zajętej ruchomości komornik umieści znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie, a jeżeli to nie jest możliwe, ujawni je w inny sposób. Znak ujawniający czynność komornika jest dokumentem urzędowym i nie może być przez nikogo usunięty. Skargę na czynności komornika w toku postępowania wnosi się w terminie tygodniowym od daty zakończenia czynności (art. 80 pr. upadł ). Skargę na czynność komornika w postępowaniu upadłościowym rozpoznaje sędzia-komisarz. Na postanowienie sędziego-komisarza nie ma zażalenia (art 88 pr. upadł ). Opieczętowanie ruchomości należących do upadłego, które znajdują się we władaniu osoby trzeciej, może nastąpić tylko za jej zgodą.

Celowym będzie opieczętowanie majątku przez komornika w sytuacji bardzo dużej ilości ruchomości, których me sposób zinwentaryzować w krótkim czasie. Pieczęcie będą zdjęte przez syndyka przy sporządzeniu spisu inwentarza albo na zarządzenie sędziego-komisarza (art. 104 pr. upadł.).

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>