Opieczętowanie i spis inwentarza cz. III

Ceny poszczególnych składników majątku masy upadłości zarówno ruchomości jak i nieruchomości należy ustalić według cen z daty ogłoszenia upadłości. Przymusowe otworzenie zamkniętych pomieszczeń i schowków, przeszukanie rzeczy upadłego, jego mieszkania i schowków lub przeszukanie odzieży, którą upadły ma na sobie dokonane będzie przez komornika na żądanie syndyka (art. 106 pr. upadł ).

Spis inwentarza musi obejmować wszystkie rzeczy stanowiące własność upadłego, dlatego też jeżeli syndyk poweźmie wiadomość, że rzeczy upadłego znajdują się we władaniu osoby trzeciej, chociażby z mocy prawa zastawu, prawa zatrzymania lub na podstawie innego tytułu, winien wezwać ją do okazania tej rzeczy celem oszacowania i wciągnięcia do spisu inwentarza. Na wyżej wymienionej osobie ciąży ustawowy obowiązek zawiadomiona syndyka o posiadaniu tych rzeczy’.

Na podstawie spisu inwentarza, innych dokumentów oraz oszacowania syndyk sporządzi bilans lub sprostuje bilans złożony przez upadłego (art. 108 pr. upadł.). Bilans otwarcia syndyk sporządzi, jeżeli ogłoszono upadłość z wniosku wierzyciela, natomiast sprostowanie bilansu będzie dotyczyło sytuacji, gdy o ogłoszenie upadłości wnioskował dłużnik, który ma obowiązek dołączyć aktualny bilans. Przy sporządzeniu bilansu syndyk powinien skorzystać z pomocy biegłego okręgowego, zwłaszcza, że musi być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia księgowości (Dz.U. Nr. 124, poz. 554).

Spis inwentarza i bilans syndyk przedstawi sędziemu-komisarzowi. Jeżeli nie będzie można tego uczynić w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia upadłości, syndyk złoży sędziemu-komisarzowi w tym terminie ogólne sprawozdanie o stanie masy upadłości i o możliwości zaspokojenia wierzycieli. Złożenie sprawozdania nie zwalnia syndyka od obowiązku złożenia wstępnie spisu inwentarza i bilansu (art. 109 pr. upadł.). Jednomiesięczny termin jest terminem instrukcyjnym i w praktyce przy średniej wielkości masy upadłościowej jest bardzo trudny do dochowania.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>