Okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność cz. II

Przetaki Publiczne ry wykonał je nienależycie, jak również o inne zamówienia udzielane przez tego samego zamawiającego”3. Z powyższego wynika, że brak tej regulacji prowadził w niektórych przypadkach do sytuacji, w której zamawiający nie miał żadnego instrumentu prawnego do eliminacji wykonawcy z postępowania w przedmiocie zakończenia realizacji uprzednio rozwiązanej umowy z winy tego wykonawcy.

Zamawiający będzie zobowiązany do wykluczenia wykonawcy z postępowania po łącznym spełnieniu wszystkich przesłanek wskazanych w art. 24 ust. la pzp, czyli w sytuacji gdy:

– 1) pomiędzy zamawiającym a wykonawcą została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego,

– 2) umowa ta została albo rozwiązana, albo wypowiedziana przez zamawiającego, albo zamawiający od niej odstąpił z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca,

– 3) rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy miało miejsce w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w którym bada się zaistnienie podstawy wykluczenia wykonawcy,

– 4) wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5% wartości zawartej umowy o zamówienie publiczne.

W tym przypadku, badając sytuację podmiotową wykonawcy, zamawiający może posłużyć się wyłącznie tymi zobowiązaniami, które jego dotyczą. Oznacza to, że z przesłanki tej nie można skorzystać, gdy ma się wiedzę, iż inny zamawiający rozwiązał, wypowiedział albo odstąpił od umowy zawartej z wykonawcą, który składa ofertę w toczącym się postępowaniu. Jeżeli jednak zamawiający uzyska prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające zaistnienie szkody będącej skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę, na podstawie art. 24a przekaże o tym informację

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>