Ogłoszenia upadłości użyczającego lub biorącego do używania

Z powodu ogłoszenia upadłości każda ze stron może wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego ze skutkiem natychmiastowego rozliczenia i płatności nadwyżki (art. 46 pr. upadł ).

Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych (art. 725 k.c ). W doktrynie istnieje zgodność, ze umowa rachunku bieżącego me może być utożsamiana z umową rachunku bankowego, ponieważ przepis art. 533 k.h. został uchylony przez art. VI przepisów wprowadzających k.c., w drodze analogii przepisy umowy rachunku bankowego stosuje się do wyżej cytowanego art. 46 pr. upadł. (K. Piasecki, Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Bydgoszcz 1992 r.).

W razie ogłoszenia upadłości użyczającego lub biorącego do używania, umowa użyczenia, jeżeli rzecz juz została wydana, będzie niezwłocznie rozwiązana na żądanie jednej ze stron. Jeżeli rzecz nie była jeszcze wydana, umowa nie będzie wykonana (art. 47 § 1 i § 2 pr. upadł ).

Przez umowę użyczenia, użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub me oznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy’ (art. 710 k.c ). Umowa użyczenia jest umową realną, tzn. ze do ważności jej zawarcia, oprocz oświadczeń woli, które strony stosunku prawnego składają, potrzebne jest wydanie rzeczy. Stroną żądającą rozwiązania umowy może byc tylko syndyk, a nie upadły, który z mocy prawa stracił zarząd nad majątkiem.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>