Odwołanie dotyczące dokumentów przedmiotowych

Katalog dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, jest otwarty. Co w takim przypadku może ograniczać zamawiającego w zakresie żądania takich dokumentów? Przeanalizujmy to na przykładzie konkretnego zamówienia.

Zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej z kształtownika V32 i V36 wykonanej ze stali o podwyższonych właściwościach mechanicznych”. W postępowaniu odwołujący wniósł odwołanie. Zarzucił zamawiającemu naruszenie w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz oraz w projekcie umowy przepisów pzp – m.in. art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 25 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 w związku z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów. Naruszenie polegało na nieuzasadnionym i nieuprawnionym żądaniu złożenia wraz z ofertą dokumentów (certyfikatów na obudowę odrzwi), które nie są niezbędne do przeprowadzania postępowania i są sprzeczne z ww. rozporządzeniem, co narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wyrokiem z 15 kwietnia 2011 r. KIO oddaliła odwołanie.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>