Odprawy pieniężne

W razie rozwiązania stosunku pracy w trybie wypowiedzenia przez zakład pracy albo w trybie porozumienia stron art. 11 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. z przyczyn określonych w art. 1 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r., pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Świadczenie to przysługuje zarówno pracownikom zwalnianym w drodze tzw. zwolnią) grupowych, jak i pracownikom zwalnianym na podstawie indywidualnych decyzji o zwolnieniu, według art. 10 ust. 1 tej ustawy.

Odprawa pieniężna przysługuje także pracownikowi, z którym stosunek pracy rozwiązał się w trybie wypowiedzenia zmieniającego, z przyczyn określonych w art. 1 ustawy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1990 r., 1 PR 335/90).

Także rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron, połączone z porozumieniem między zakładami pracy, w czasie biegnącego wypowiedzenia warunków pracy dokonanego wskutek zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn ekonomiczno-organizacyjnych, nie pozbawia pracownika prawa do tej odprawy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1991 r. -I PZP 10/91).

Również pracownik, który nie wyraził zgody na cofnięcie przez zakład pracy wypowiedzenia umowy o pracę, mimo iż w okresie wypowiedzenia przestały istnieć przyczyny wskazane w art. 1 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. ma prawo do takiej odprawy pieniężnej (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 1991 r. – III PZP 26/90).

Zakład pracy obowiązany jest wypłacić pracownikowi odprawę pieniężną w dniu rozwiązania stosunku pracy. W przypadku skorzystania przez pracodawcę z uprawnienia do skrócenia okresu wypowiedzenia Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 października 1990 r. – I PR 297/90, stwierdził, iż:

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>