Ocena kryteriów przez ustawodawcę

Fakt, że ustawodawca uznał cenę za kryterium obligatoryjne nie oznacza, że w przypadku stosowania innych kryteriów to właśnie cena powinna mieć największy wpływ na ocenę końcową i wybór najkorzystniejszej oferty. Wyraziła to KIO w wyroku z 12 października 2010 r. (KIO/UZP 2093/10: KIO/UZP 2094/10: KIO/UZP 2095/10): „Nie można uznać za naruszające zasadę uczciwej konkurencji przyjęcie przez zamawiającego, iż w ramach oceny ofert większa waga przypisana zostanie ocenie technicznej parametrów oferowanych urządzeń. To zamawiającemu, jako dysponentowi środków, przysługuje prawo do ustalenia, w jaki sposób środki te zostaną zagospodarowane, tak aby w najwyższym stopniu pozwalały na osiągnięcie celów i zadań realizowanych przez zamawiającego”. Wynika z tego, że jeżeli zamawiający uzna za istotniejsze od ceny np. uzyskanie najlepszego produktu, to ma pełne prawo ustalić odpowiedni do tego sposób oceny ofert, przyznając w ogólnym rozrachunku mniejszą wagę cenie. Jednocześnie jednak nie może wyłączyć ceny z kryteriów oceny ofert i posługiwać się innymi kryteriami, nawet wskazanymi w pzp przez ustawodawcę. Złamanie tego zakazu oznacza w praktyce rażące naruszenie art. 91 ust. 2 pzp i stanowi przesłankę do unieważnienia całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiającemu przysługuje więc uprawnienie do ustalania kryteriów, które pozwolą mu wybrać ofertę spełniającą w najwyższym stopniu jego uzasadnione potrzeby. Nie ma zatem obowiązku stosowania tylko kryterium cenowego, i to z najwyższą wagą dla wyboru oferty najkorzystniejszej. Jeżeli więc większą wagę przy ocenie zamawiający przypisze nie cenie, lecz np. ocenie technicznej oferowanych urządzeń, to nie można kierować w jego stronę uzasadnionego zarzutu naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający będący jednocześnie dysponentem środków ma prawo do określenia, w jaki sposób zostaną one zagospodarowane, aby najlepiej zrealizować nałożone na zamawiającego zadania. Tak jak w przetargu, którego dotyczył wskazany powyżej wyrok KIO: „W przedmiotowym postępowaniu zamawiający uznał za ważniejsze od uzyskania najniższej ceny uzyskanie najlepszego pod względem parametrów diagnostycznych sprzętu, którego udział w badaniach ma najważniejsze znaczenie z punktu widzenia diagnostyki chorób oraz ich leczenia”8.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>