Ocena jakości

W wyroku KIO z 4 maja 2011 r. (KIO 812/11) podkreślono, że czym innym jest spełnienie wymogów wskazanych w siwz przez zamawiającego, a czym innym jakość oferowanego produktu. Ocena jakości dokonywana przez zamawiającego powinna wskazywać na okoliczności leżące u jej podstaw. Przede wszystkim w siwz zamawiający powinien doprecyzować, co takiego rozumie pod pojęciem jakości, ponieważ ocena jakości oferowanego produktu na zasadzie dowolności lub przez niedoprecyzowane kryteria stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przykład takiej nieprawidłowości rozpatrzono w postępowaniu zakończonym wyrokiem ZA z 28 czerwca 2007 r. (UZP/ZO/0-746/07), gdzie w pierwotnej wersji siwz jakość oferowanego produktu oceniana była przez członków komisji przetargowej w skali 1-5, ale zamawiający nie okre-

Kryteria oceny ofert ślił, co należy rozumieć pod pojęciem jakości. Dopuścił więc do dowolności w ocenie przez członków komisji. W trakcie postępowania wprowadził do pojęcia jakości trzy podkry teria, znowu każde oceniane w skali 1-5, lecz ponownie nie doprecyzował sposobu oceny. Tym samym każdy z członków komisji dysponował całkowitą dowolnością w ocenie jakości przedmiotu zamówienia.

Można zatem przyjąć, że zasadniczo nigdy nie uda się wprowadzić czysto obiektywnego miernika pojęcia jakości, a element uznania i oceny ze strony osób badających oferty będzie istniał zawsze. Ten miernik próbował znaleźć zamawiający w sprawie zakończonej wyrokiem KIO z 26 kwietnia 2011 r. (KIO 755/11), gdzie kryteriami oceny ofert była cena – waga 70% oraz jakość – waga 30%. Maksymalna ilość punktów za jakość miała wynosić nie więcej niż 30 pkt. Przyznawać je miał każdy członek komisji przetargowej posiadający merytoryczną wiedzę i doświadczenie, dokonując indywidualnej oceny ofert „na podstawie porównania koncepcji wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia rozpatrywanej oferty z innymi złożonymi ofertami w oparciu o złożone wraz z ofertą:

– 1. Plan higieny – strefa biała, przyznając 15 pkt albo 1 pkt.

– 2. Plan higieny – strefa szara, przyznając 5 pkt albo 1 pkt.

– 3. Szczegółowe procedury utrzymania czystości – strefa biała, przyznając 3 pkt albo 1 pkt.

– 4. Szczegółowe procedury utrzymania czystości – strefa szara, przyznając 2 pkt albo 1 pkt.

– 5. Zasady kontroli jakości i sposoby dokumentowania kontroli – strefa biała, przyznając 3 pkt albo 1 pkt.

– 6. Zasady kontroli jakości i sposoby dokumentowania kontroli – strefa szara, przyznając 2 pkt albo 1 pkt”.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>