Obowiązki informacyjne związane z unieważnieniem postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 pzp o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

– 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia (wykonawcy, którzy np. złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zadawali pytania do treści siwz, wnosili środki ochrony prawnej itp.) – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert:

– 2) złożyli oferty (niezależnie od tego, czy złożyli ważne oferty) – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Z jego treści wykonawcy powinni uzyskać pełną informację o konkretnym przepisie ustawy, będącym podstawą unieważniania postępowania (wystarczy wskazać konkretny artykuł) oraz o faktycznych okolicznościach prowadzonego postępowania, które uzasadniają podjęcie przez zamawiającego decyzji o unieważnieniu. Ma to istotne znaczenie ze względu na możliwości weryfikacji prawidłowości tej czynności przez wykonawców i wnoszenia w tym zakresie środków ochrony prawnej, co potwierdza niżej wskazany wyrok KIO.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>