Niewypłacalność pracodawcy

Niewypłacalność pracodawcy, w rozumieniu ustawy, zachodzi także w razie niezaspokajania roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych:

– 1) w okolicznościach stanowiących, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, podstawę do:

– a) wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej wpisu o podjęciu takiej działalności przez osobę fizyczną,

– b) cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej

– 2) przez pracodawcę, wobec którego – na podstawie odrębnych przepisów – prowadzone jest postępowanie likwidacyjne,

– 3) w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę

Ponadto Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w uzgodnieniu z Radą Funduszu, której utworzenie przewiduje się w art. 15 ustawy, może rozszerzyć w drodze rozporządzenia, stosowanie ustawy na inne wypadki niewypłacalności pracodawcy.

Za dzieli wystąpienia niewypłacalności pracodawcy uważa się datę postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości, dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, wydanego w okolicznościach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, dzień, w którym wystąpiły okoliczności określone w art. 3 ust. 2 pkt 1 lub 3 albo dzień wszczęcia postępowania likwidacyjnego,

Ustawa tworzy instytucję gwarancyjną – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zadaniem Funduszu jest szybkie i skuteczne zaspokojenie przynajmniej części roszczeń pracowniczych, które nie zostały zaspokojone przez niewypłacalnego pracodawcę. Fundusz posiada osobowość prawną i jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344). Środkami Funduszu dysponuje kierownik Urzędu Pracy. Dochodami Funduszu są składki płacone przez pracodawcę (wysokość składki określa w drodze rozporządzenia Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów i Radą Funduszu, przy czym Rada Funduszu większością 3/4 głosów członków Rady może obniżyć wymiar składki), zwroty sum wypłacanych tytułem świadczeń pracowniczych, odsetki od lokat nadwyżek finansowych Funduszu, zapisy i darowizny, dobrowolne wpłaty pracodawców, inne przychody określone w odrębnych przepisach.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>