Nieterminowe płacenie podatków przez syndyka cz. II

Izba Skarbowa, utrzymując w mocy zaskarżone decyzje, wyjaśniła, że syndyk, obejmując majątek upadłego, przejął m in. funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także innych podatków – na mocy art. 45 Prawa upadłościowego. Obowiązków płatnika syndyk nie dopełnił, odprowadzając pobrane zaliczki z opóźnieniem. Rodzi to – stosownie do art. 20 ustawy o zobowiązaniach podatkowych – obowiązek pobrania odsetek za zwłokę. Stosownie do art. 27 tej ustawy każda wpłata dotycząca zaległości podatkowej, która nie pokrywa w pełni należności głównej, jak i odsetek, zaliczana jest z mocy samego prawa również na zaległe odsetki za zwłokę. Odsetki te dotyczą należności podatkowych powstałych w związku z prowadzoną przez upadłe przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą. W związku z tym mają do nich zastosowanie przepisy podatkowe, a nie przepisy prawa upadłościowego, w tym art. 204 i 205, które dotyczą tylko i wyłącznie masy upadłości. W złożonej do NSA skardze syndyk masy upadłości zarzucił, iż:

„Organy podatkowe nie wzięły pod uwagę art. 20 § 1 prawa upadłościowego, zgodnie z którymi cały majątek upadłego stanowi masa upadłości. Syndyk nie może prowadzić w przedsiębiorstwie innej działalności jak dotyczącej masy upadłości, gdyż nie jest to majątek syndyka Odsetki od zobowiązań masy biegną, i – o ile pozwoli na to stan masy upadłości – będą, po akceptacji sędziego komisarza, regulowane po zatwierdzeniu podziału masy w kategorii VII.

Zdaniem skarżącego tego rodzaju wątpliwości winien rozstrzygać sędzia-komisarz. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę syndyka, a w uzasadnieniu podał m.in.:

Syndyk, obejmując na podstawie art. 90 tej ustawy zarząd majątku upadłego, nie staje się przez to „zakładem pracy” – w rozumieniu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest nim nadal upadły, nnmo że utracił, z mocy prawa (art. 20 cyt. ustawy) zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem.

Prawidłowo zatem organ I instancji wskazał w decyzjach, że chodzi tu o należność upadłego, prawidłowo również skierował te decyzje do syndyka, jako zarządzającego majątkiem upadłego. Stroną tego postępowania, w znaczeniu materialno-prawnym, jest upadły, natomiast w znaczeniu procesowym – syndyk. Odsetki od zaległości, powstałych na skutek nieterminowego płacenia podatków przez syndyka, obciążają upadłego, który może dochodzić od syndyka wyrównania wyrządzonej szkody (art. 102 Prawa upadłościowego). Ta odmienna ocena pozycji syndyka w postępowaniu podatkowym nie miała wpływu na treść samego rozstrzygnięcia, które odpowiada prawu”. W tej sytuacji skarga, jako bezzasadna, podlega oddaleniu (art. 207 § 5 KPA).

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>