Masa upadłościowa cz. II

Czynności prawne upadłego, dotyczące majątku wchodzącego w skład masy upadłości, dokonane po ogłoszeniu upadłości, me mają skutków prawnych w stosunku do masy. Mając na uwadze uczestnictwo dłużnika w w/w czynnościach, mogą one przyjąć postać czynności prawnej jednostronnej, która charakteryzuje się tym, że dochodzi do skutku przez złożenie oświadczenia woli przez jedną ze stron, natomiast dwustronne (umowy) dochodzą do skutku przez zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron. Syndyk analizując określone zdarzenie nie bada czy dana osoba wiedziała, czy też nie wiedziała, że w stosunku do dłużnika została ogłoszona upadłość. Czynności prawne, których dokonuje upadły w stosunku do masy, która nie wchodzi w skład masy upadłościowej, są skuteczne wobec tych, którym upadły złożył oświadczenie woli i to także w czasie trwania postępowania upadłościowego, a me dopiero po jego ukończeniu lub umorzeniu. Jedynie osoba, która wykonała zawartą z upadłym umowę, może domagać się zwrotu tego, czym masa się wzbogaciła np. zwrot ceny jaka została zapłacona za określoną rzecz, jeżeli syndyk pieniądze te objął traktując je jako masę upadłości.

Uiszczenia dokonane do rąk upadłego po obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości, nie są dla masy upadłości obowiązujące, chyba że równowartość została przekazana do masy lub uiszczający w czasie uiszczania nie mógł wiedzieć o ogłoszeniu upadłości (art. 25 pr. upadł.) W skład masy upadłościowej, jak już wyżej wspomniano wchodzą także wierzytelności, dlatego też upadły, który otrzymał od dłużnika masy upadłościowej świadczenie, powinien zwrocie je syndykowi.

Syndyk powinien w interesie wierzycieli strzec, by po ogłoszeniu upadłości żaden wierzyciel nie uzyskał przeciwko upadłemu prawa zastawu, ani wpisu do ksiąg wieczystych lub wpisu w rejestrze celem zabezpieczenia wierzytelności, chociażby powstała ona przed ogłoszeniem upadłości, (art. 27 pr. upadł.). Nie ma tu znaczenia kiedy wierzyciel złożył wniosek i że nie został on rozpoznany przez sąd przed ogłoszeniem postanowienia o upadłości. W sytuacji, kiedy wierzyciel uzyskuje wpis hipoteczny z tego powodu, że syndyk nie zdążył ujawnić postanowienia o ogłoszeniu upadłości, ma on obowiązek zaskarżyć to orzeczenie składając rewizję. Jest to w zasadzie jedyna droga, by ustrzec się nie tylko przed naruszaniem art. 27 pr. upadł., lecz by ustrzec się przed koniecznością sprzedaży nieruchomości obciążanej hipoteką, która to w większości przypadków wielokrotnie przewyższa wartość syndykowątej nieruchomości,

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>