Lista wierzytelności cz. II

Ponadto prawo upadłościowe w szczegółowy sposób podaje, w jaki sposób syndyk wciąga na listę różnego rodzaju wierzytelności (art. 155-160 pr. upadł.). Projekt listy wierzytelności syndyk przedkłada sędziemu-komisarzowi, który wyznacza posiedzenie, na które wzywa syndyka i upadłego, a następnie po ich wysłuchaniu sędzia-komisarz wydaje postanowienie, co do uznania lub ochrony uznania w całości lub w części /głoszonych wierzytelności.

W ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o ustaleniu listy wierzytelności, może złożyć do sądu sprzeciw co do uznania wierzytelności – każdy wierzyciel, który zgłosił swoją wierzytelność w trybie i terminie przypisanym, co do odmowy zaś uznania – ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw służy syndykowi i upadłemu, o ile ustalona przez sędziego-komisarza lista me jest zgodna z ich wnioskami lub oświadczeniami. W razie upadłości przedsiębiorstwa państwowego sprzeciw może zgłosić także organ założycielski oraz organ uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa (art. 162 pr. upadł).

Sprzeciwy rozstrzyga sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Na rozprawę będą wezwani: syndyk, upadły, wierzyciel, który założył sprzeciw, oraz wierzyciel, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>