Likwidator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 246 § 1 k.h. rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadza likwidator lub likwidatorzy. Likwidatorami są członkowie zarządu, jeżeli umowa spółki lub uchwała wspólników nie zawiera, co do ustanowienia likwidatorów, postanowień odmiennych (art. 266 § 1 k.h.).

W przypadkach, gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on zarazem ustanowić likwidatorów (art. 266 § 3 k.h ). Natomiast w oparciu o przepis art. 266 § 4 k.h. z ważnych powodów na wniosek osób zainteresowanych sąd może odwołać likwidatorów i mianować innych. Bez wątpienia „ważnymi powodami”, o których wyżej mowa będzie niewykonywanie obowiązków, które na likwidatorach spoczywają. I tak, o otwarciu likwidacji likwidatorzy ogłaszają trzykrotnie w prasie wzywając wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia sporządzają bilans otwarcia likwidacji przedkładając go do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników, po upływie każdego roku powinni składać wspólnikom sprawozdanie i bilans za okres ubiegły kończą interesy bieżące spółki, ściągają wierzytelności, wypełniają zobowiązania i spieniężają majątek spółki, nowe interesy zawierają tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia dawnych. Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników ostatecznych rachunków likwidatorzy ogłoszą sprawozdanie likwidacyjne i dożą je sądowi rejestrowemu z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru handlowego (art. 277 § 1 k.h ). Likwidatorzy są jedynym podmiotem legitymowanym do złożenia takiego wniosku. W niepublikowanej uchwale z dnia 21 października 1946 r – C III 601/46 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że zgłoszenie wykreślenia spółki w rejestrze handlowym przez inną niż likwidator osobę ulęga odrzuceniu i nie może być uważane za wniosek kierowany do rejestru handlowego, jednak takie zgłoszenie może być uznane za informację stanowiącą podstawę do przeprowadzenia przez sąd rejestrowy badania faktycznego stanu sprawy z urzędu. Likwidatorom przysługuje stosowne wynagrodzenie za wykonywanie tej funkcji (art. 266 §5 k.h ). W przypadku upadłości spółki, rozwiązanie następuje dopiero po ukończeniu postępowania upadłościowego (patrz p 2 rozdz. I).

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>