Likwidator przedsiębiorstwa państwowego

Likwidatora przedsiębiorstwa państwowego wyznacza organ założycielski (wojewoda lub właściwy minister). Likwidator od dnia postawienia przedsiębiorstwa w stan likwidacji do dnia zakończenia likwidacji jednoosobowo zarządza przedsiębiorstwem Likwidatorem może być osoba prawna. Czynności likwidacyjne wykonywane będą wówczas przez organ tej osoby.

Ponieważ likwidacja przedsiębiorstwa państwowego polega na zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, zadysponowaniu składnikami materialnymi i niematerialnymi, o których mowa w art. 551 k.c. oraz wykreśleniu przedsiębiorstwa z rejestm. organ założycielski wyznaczając likwidatora musi brać pod uwagę zakres oraz ciężar wyżej wymienionych obowiązków.

Imię i nazwisko likwidatora wpisuje się do księgi rejestrowej przedsiębiorstwa. Jeżeli likwidatorem jest osoba prawna, wpisowi podlega jej nazwa lub firma. Sąd rejestrowy wpisuje likwidatora do rejestru na jego wniosek, który likwidator powinien złożyć w terminie dwutygodniowym od daty decyzji o postawieniu przedsiębiorstwa w stan likwidacji. Wpis ma charakter deklaratoryjny, a do wniosku powinien być załączony odpis zarządzenia organu założycielskiego

O postawieniu przedsiębiorstwa w stan likwidacji, zawiadamia likwidator także bank finansujący przedsiębiorstwo oraz urzędy skarbowe. Likwidator ma obowiązek sporządzenia bilansu na dzień otwarcia postępowania likwidacyjnego. Jeżeli z bilansu wynika, że zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości (art. 1 § 1 i 1 § 3 pr.upadł.), likwidator ma obowiązek zgłosić taki wniosek w ciągu dwóch tygodni (art. 5 § 1 i § 2 pr.upadł.). Likwidator, który’ me wykona obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, odpowiada za szkodę wyrządzoną przez to wierzycielom (art. 4 § 2 pkt 4 i art. 5 § 3 pr.upadł ). O postawieniu przedsiębiorstwa w stan likwidacji, likwidator ogłasza dwukrotnie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, wzywając wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, W przeciwieństwie do syndyka masy upadłościowej likwidator ma obowiązek sporządzić wyczerpującą listę wierzytelności w oparciu o informacje księgowe przedsiębiorstwa.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>