Likwidator przedsiębiorstwa państwowego cz. II

Ponadto likwidator sporządza plan finansowy likwidacji, tzn. wysokość kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasie likwidacji oraz wysokość kosztów samego procesu likwidacji. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki organów przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnym do zakończenia postępowania likwidacyjnego. Do obowiązków likwidatora, oprócz wyżej wymienionych, należy: rozwiązanie stosunków pracy z pracownikami przedsiębiorstwa (patrz rozdz. IV) uporządkowanie stanu prawnego mienia przedsiębiorstwa, co oznacza wyjaśnienie stanu prawnego nieruchomości i ruchomości przedsiębiorstwa, Po zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 3, poz. 11) ustawą z dnia 3 1 stycznia 1989 r. państwowe osoby prawne uzyskały zdolność prawna w zakresie nabywania składników majątkowych na własność. Doniosłe znaczenie w tej kwestii należy przypisać ustawie z dnia 29 września 1990 r, o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464), gdzie w art. 2 ust. 1 i 3 ustawodawca stanowi, że grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy (związku międzygminnego), z wyjątkiem gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, będące w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie państwowych osób prawnych innych niż

Skarb Państwa, stają się z tym dniem z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego nie narusza to praw osób trzecich uprawnienia państwowych gospodarstw rolnych do będących w dniu wejścia w życie ustawy w ich zarządzie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa reguluje osobna ustawa. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stwierdza się decyzją wojewody – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, lub decyzją zarządu gminy – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy. I wreszcie na mocy art. 2 ust. 2 w/w ustawy państwowe osoby prawne uzyskały prawo własności w stosunku do budynków, urządzeń i lokali, które znajdowały się na gruntach będących własnością Skarbu Państwa lub gminy i w tym dniu pozostawały, w zarządzie tych osób prawnych.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>