Likwidacjia a upadłość

Nowe reguły gry właściwe dla gospodarki rynkowej w połączeniu z narastającą wewnętrzną i zewnętrzną konkurencją wymuszają:

– albo drogę prywatyzacji – w różnych formach,

– albo bankructwo przez likwidację, czy naw’et upadłość.

Są to zjawiska pochodne zarowno od aktualnej polityki gospodarczej, jak i zewnętrznych warunków’ funkcjonowania otoczenia. Jednostkom gospodarczym, które nie potrafią dostosować się do nowych wymogów aktywności grozi likwidacja.

Likwidacja i upadłość są immanentną cechą systemu rynkowego, który przez konkurencję selekcjonuje i eliminuje jednostki mało efektywne. Jest bowiem procesem, który niezależnie od przyczyn, procedur i celów – ma w rzeczywistości doprowadzić do przekształcenia bądź zniesienia podmiotu gospodarczego. W praktyce istnieje tyle odmiennych działań likwidacyjnych ile jest form własności, form organizacyjnego funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz podstaw kwalifikujących do likwidacji. Ilościowa skal tych zjawisk nasila się w miarę postępu przekształceń własnościowych i narastania rynkowych stosunków współdziałania podmiotów gospodarczych. W okresie mmionvch trzech lat w stan likwidacji (ze względu na zły stan finansowy) z nrt. lcł ustawy o przedsiębiorstwach pań stwowych postawiono 897 przedsiębiorstw, a likwidację w celu prywatyzacji zarządzono w odniesieniu do 741 przedsiębiorstw, Znacznie większe rozmiary tych zjawisk występują w sektorze spółdzielczym i spółkach prawa handlowego. Stąd do niedawna mało znana funkcja likwidatora staje się coraz bardziej potrzebna, a jak wynika z informacji Ministerstwa Przekształceń Własnościowych – nawet deficytowa z braku wykwalifikowanych i doświadczonych kadr. Jako likwidatorów angażuje się często nie osoby o najwyższych kwalifikacjach, lecz po prostu chętne. Praktyka jednak pokazuje, że dobre chęci i duża znajomość prawa od strony celów, zadań, procedur itp. nie są wystarczające, bo potrzebne są nie tylko wiadomości prawno-ekonomiczne, ale i doświadczenie.

Likwidator musi mieć świadomość, że efekty jego pracy mierzone są nie tylko formalnym dopełnieniem obowiązków, ale przede wszystkim społeczno-ekonomicznymi skutkami tego działania, za które ponosi odpowiedzialność: kamą, cywilną i zawodową. Trzeba pamiętać o tym, że sytuacja wewnętrzna podmiotu likwidowanego (organizacyjna, produkcyjna, kadrowa, ekonomiczna itp.) oraz jego otoczenia podyktują konieczność bardzo indywidualnego podejścia i zrealizowania, stosownie do okoliczności powodujących likwidację czy wyników oczekiwanych.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>