Likwidacja środków trwałych i ich skutków

Zgodnie z postanowieniem § 29 rozporządzenia przedsiębiorstwo może odstąpić od przetargu, gdy środki trwałe nie zostały sprzedane w drodze przetargu po cenie wywoławczej. Wówczas sprzedaż może nastąpić po cenie najwyższej oferowanej, ale nie niższej niż 1/2 ceny oszacowania w przypadku ruchomości i nie niższej niż 2/3 ceny oszacowania w przypadku nieruchomości.

Od dnia 18 marca 1993 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, został wprowadzony zapis szczególny postanawiający, że: w wypadku likwidacji przedsiębiorstwa państwowego sprzedaż środków trwałych może być również dokonana na podstawie oferty ogłoszonej publicznie bądź w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Istotne zmiany dotyczą także likwidacji środków trwałych i ich skutków. Od 1 stycznia 1995 r. obowiązuje bowiem zasada, że wartość netto likwidowanych środków trwałych służących działalności eksploatacyjnej odnosi się na konto nie pozostałej sprzedaży, ale w ciężar konta „pozostałe koszty operacyjne”. Zmianę tę wprowadziła ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. W art. 32 tej ustawy ust. 5 podaje się, że w razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpowiednie odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), doprowadzające wartość księgową netto środka trwałego do jego ceny sprzedaży netto. W tym miejscu należy też przypomnieć, że podmioty gospodarcze miały obowiązek aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r. Czy aktualizacja ta dotyczyła także jednostki postawione w stan likwidacji?

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>