Kryteria te wyrażane są w postaci:

– 1) wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń albo

– 2) wartości pieniężnej, która odzwierciedla koszty zużycia energii oraz koszty emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania pojazdu samochodowego.

W treści rozporządzenia została także zawarta metodologia szacowania wartości wskazanych wyżej kryteriów oceny ofert. Przedmiotowy akt prawny wdraża jednocześnie regulacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (DzUrz UE L 120 z 15 maja 2009 r., s. 5)

Zamawiający nie jest jednak zobowiązany do stosowania kryteriów oceny ofert wskazanych w rozporządzeniu, jeżeli w siwz określi wymogi techniczne pojazdu dotyczące czynnika energetycznego i oddziaływania na środowisko. Zastosowanie kryteriów oceny ofert może następować na różne sposoby. Po pierwsze, zamawiający w dokumentacji postępowania (siwz) może określić wymogi techniczne dotyczące parametrów energetycznych i środowiskowych pojazdu. Metodę tę określa się często mianem „progowej”. Druga z metod to tzw. porównawcza, w której porównuje się informacje zawarte w ofertach, a dotyczące zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń albo wykorzystując obliczone według algorytmów zawartych w rozporządzeniu kwoty pieniężne odzwierciedlające koszty zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i emisji zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania oferowanego pojazdu.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>