Kryteria oceny ofert na pięć podkryteriów

Można więc założyć, że wszelkiego rodzaju odmiany kryterium jakościowego określane przez zamawiających wprost jako „jakość” lub „koncepcja wykonanego zamówienia” z natury rzeczy zawierają element subiektywny, dozwolony zresztą przez samą pzp, która kryterium jakości wymienia pośród przykładowych, jakie stosować mogą zamawiający15. Dlatego zamawiający powinien starać się zminimalizować ten subiektywny element, który prowadzić może do nierównego traktowania wykonawców, na co wskazała KIO w wyroku z 28 czerwca 2010 r. (KIO/UZP 1168/10). Zamawiający określił w siwz minimalne wymogi określone w ramach opisu przedmiotu zamówienia, podzielił kryterium „Koncepcja wykonania usługi” 15 Zob. wyrok KIO z 6 stycznia 2010 r. (KIO/UZP 1804/09).

Kryteria oceny ofert na pięć podkryteriów, a w przypadku jednego z podkryteriów wyróżnił dodatkowe aspekty. Na koniec wreszcie przypisał kryterium „Koncepcji…” wagę 30%, podczas gdy kryterium łatwo mierzalne i obiektywne, jakim jest cena, otrzymało 70%. Na podstawie tego przykładu należy więc zwrócić uwagę, że wprowadzenie adekwatnych wag również stanowi sposób na obniżenie subiektywizmu ocen. Ustawodawca w pzp nie wskazał przecież, które z kryteriów powinny mieć większe lub mniejsze wagi – rzecz należy całkowicie do zamawiającego. Zatem przyznanie kryteriom niemierzalnym i subiektywnym stosunkowo małej wagi procentowej obniża ryzyko nieobiektywnej oceny ofert. Przyznanie kryteriom zawierającym element dowolności wagi 30%, a matematycznie mierzalnym, jak cena – wagi 70%, pozwala na założenie, że kryteria i ich opis są bardziej dopuszczalne niż relacja odwrotna.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>