Kryteria oceny ofert do przedmiotu zamówienia

Oznacza to, że nie może stanowić kryterium oceny ofert. Wskazane przez ustawodawcę kryteria oceny ofert mają charakter przykładowy, ale jednocześnie ustawodawca nie nałożył na zamawiającego obowiązku stosowania całej grupy kryteriów (wraz z niewy- mienionymi w pzp) w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wyjątkiem jest jednak cena występująca zawsze, a więc stanowiąca kryterium obligatoryjne. Zamawiający może więc zastosować w konkretnym postępowaniu część kryteriów wskazanych przez ustawodawcę oraz odwołać się np. do art. 53 dyrektywy, która wskazuje na takie kryteria, jak: koszty użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna. Wreszcie może zastosować inne kryteria, pod warunkiem że związane są z przedmiotem zamówienia, podane do wiadomości wykonawców już na początku postępowania, obiektywne i gwarantujące przejrzystość oraz obiektywizm procedury udzielenia zamówienia.

Nie bez powodu ustawodawca w art. 91 pzp powołał się na pojęcie najkorzystniejszej oferty. Zostało ono zdefiniowane w art. 2 pkt 5 pzp, który stanowi, że najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Ustawodawca dopuścił zatem możliwość przyjęcia jako kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 1) bilansu ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo

– 2) tylko ceny.

Wyjątkiem są zamówienia publiczne w zakresie działalności twórczej i naukowej, których przedmiot nie może być przez zamawiającego z góry opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W takich przypadkach o wyborze decydować może wyłącznie bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Zamawiający nie ma więc możliwości wyboru i nie może wybrać oferty wyłącznie na podstawie najniższej ceny. W pozostałych przypadkach może samodzielnie decydować i wybrać samą cenę lub cenę wraz z innymi kryteriami. Zamawiający może więc w świetle art. 91 ust. 2 pzp wskazać dowolne kryteria oceny ofert, jakimi kierować się będzie podczas wyboru najkorzystniejszej z nich. Ustawodawca wprowadził oczywiście pewne ograniczenia w postaci związania kryteriów z przedmiotem zamówienia oraz zakazu powiązania ze stroną podmiotową wykonawcy, dotyczącą w szczególności wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Zamawiający nie ma jednak prawnego obowiązku uzasadniania wobec wykonawców wprowadzenia kryteriów innych niż cenowe. Nie musi więc uzasadniać, jakie korzyści odniesie z ofert, które nie będą najatrakcyjniejsze cenowo, ale oferować będą inne wymagane przez zamawiającego warunki realizacji zamówienia stanowiące kryteria oceny ofert.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>