Kryteria oceny cz. II

Kryteria oceny ofert wiający nie może dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez ocenę właściwości wykonawcy, a zwłaszcza jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, albowiem ta jest badana już wcześniej (por. art. 91 ust. 3 Pzp oraz art. 53 dyrektywy 2004/18/WE)”6.

Określając kryteria oceny ofert, zamawiający powinien zadbać także o to, żeby nie naruszały one zasad udzielania zamówień publicznych, które obowiązują w trakcie całego postępowania. Zatem każda czynność zamawiającego powinna mieć zgodny z nimi charakter. Dotyczy to w szczególności zasady równego traktowania wykonawców. Za przykład negatywny posłużyć może wyrok Zespołu Arbitrów z 30 czerwca 2004 r. (UZP/ZO/0-960/04) dotyczący przetargu, w którym zamawiający zastrzegł w siwz, że wykonawcy mogą używać do oczyszczania jezdni tylko sprzętu samojezdnego, a następnie dokonał modyfikacji siwz, dopuszczając zamiatarki typu elewatorowego (czyli ciągnione tylko jako jednostki rezerwowe). Zespół Arbitrów, zwany dalej ZA, uznał za niedopuszczalne wyeliminowanie przez siwz sprzętu, który na co dzień używa wiele firm z branży, na dodatek bez wykazania przez zamawiającego, że sprzęt ten jest gorszej jakości lub niekorzystnie wpływa na środowisko. Stanowi to naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Według ZA sposobem na premiowanie przez zamawiającego używania nowoczesnego sprzętu może być co najwyżej ustalenie odpowiednio premiowanych kryteriów, np. funkcjonalności lub parametrów technicznych. Obowiązkiem zamawiającego jest więc jednakowe traktowanie wszystkich wykonawców, czego przejawem jest ocena ofert na podstawie identycznych zasad oraz takie prowadzenie postępowania, aby można zweryfikować w przyszłości prawidłowość czynności wykonywanych przez zamawiającego.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>