Kontrola czynności syndyka

Rada wierzycieli może żądać od syndyka wyjaśnień oraz ma prawo badania ksiąg i dokumentów dotyczących upadłości (art. 130 § 3 pr. upadł.). Badanie ksiąg i dokumentów należy rozumieć bardzo szeroko, łącznie z prowadzonymi przez syndyka sprawami w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikom masy. Z czynności dotyczących kontroli działalności syndyka i badania stanu funduszy masy, rada zobowiązana jest składać sprawozdania sędziemu-komisarzowi, z innych czynności składa sprawozdanie na żądanie sędziego-komisarza (art. 130 § 4 pr. upadł.). Ustawodawca nałożył na radę wierzycieli obowiązek składania sprawozdań z kontroli finansowej oraz z kontroli działalności syndyka. Należy zwrócić uwagę, że taki sam obowiązek składania sprawozdań finansowych i czynnościowych ciąży na syndyku. W ten sposob sędzia-komisarz uzyskuje dodatkowe informacje, które zwiększają wiarygodność sprawozdań syndyka bądź sygnalizują nieprawidłowości w tych sprawach.

Jak z powyższego wynika, rada wierzycieli ma określone obowiązki, z których powinna się wywiązać. Sędzia-komisarz może wyznaczyć radzie wierzycieli termin, w ciągu którego ma wywiązać się z tego obowiązku. Jeżeli tęgo nie uczyni, decyzję za radę wierzycieli podejmuje sędzia-komisarz. Nie może jednak dotyczyć to takiej sytuacji, że rada wierzycieli odmówi zezwolenia na dokonanie określonej czynności, a zezwolenia udzieli syndykowi sędzia-komisarz.

Kontrolę czynności syndyka i badanie stanu funduszów masy rada może sprawować przez poszczególnych swoich członków, których do tego upoważni (art. 133 pr. upadł. ).

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>