Karty katalogowe produktów a opis składany wraz z ofertą

Możliwość żądania kart katalogowych produktów nie budzi wątpliwości. Problemy jednak mogą powstać w sytuacji, gdy złożone wraz z ofertą karty katalogowe produktów będą rozbieżne z opisami tych produktów przedstawionymi przez Wykonawcę. Czy składając opis produktu nieco inny (np. w niektórych parametrach) niż złożona karta katalogowa, wykonawca naraża się na wykluczenie z powodu złożenia informacji? Czy powoduje to konieczność odrzucenia oferty? Na odpowiedź wskazuje orzecznictwo.

Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa Tomografu Rezonansu Magnetycznego dla Zakładu Radiologii Pediatrycznej SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz adaptacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Pediatrycznej SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego” w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu tym wniesiono odwołanie, zarzucając zamawiającemu naruszenie przepisów pzp, m.in. art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 24 ust. 4, art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1. Odwołujący wskazał na niezgodności między oświadczeniem przystępującego zawartym w zestawieniu parametrów wymaganych i oferowanych tomografu rezonansu magnetycznego a danymi wynikającymi z kart katalogowych producenta. Wyrokiem z 19 sierpnia 2011 r. KIO oddaliła odwołanie.

Jak ustaliła Izba, w celu potwierdzenia spełniania wymagań zawartych w specyfikacji Przystępujący – po zgłoszeniu przystąpienia do postępowania odwoławczego – przedłożył opis uzupełniający dane produktu, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela pewnej firmy, w którym stwierdzono, że wartość typowa homogeniczności pola w kuli o średnicy 45 cm wynosi 0,70 ppm, natomiast maksymalna

Karty katalogowe produktów a opis składany wraz z ofertą amplituda gradientów dla każdej osi wynosi 30,25 mT/m, co daje maksymalną efektywną amplitudę gradientów o wartości 52,39 mT/m/s. W ocenie Izby przedmiotowy opis uzupełniający potwierdzał, że oferowany tomograf spełniał wymagania zamawiającego w zakresie kwestionowanym w odwołaniu. Izba wskazała, że odwołujący nie zakwestionował prawdziwości złożonego opisu uzupełniającego ani nie przedstawił żadnego dowodu przeciwnego, wykazującego niespełnianie spornych parametrów, wywodząc jedynie, że w dokumentach ofertowych nie zostało wykazane spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, a przedkładanie dowodów zgodności z tymi wymaganiami na obecnym etapie postępowania jest spóźnione i prowadzi do niedopuszczalnej zmiany treści oferty.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>