Jednostki postawione w stan likwidacji w ciągu 1995 r.

– dokonują odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na zasadach ogólnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. Amortyzacja ta jest kosztem uzyskania przychodów w wysokości ustalonej według zasad i stawek określonych w wymienionym rozporządzeniu,

– nie dokonują aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r. zgodnie z § 9 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Częstym błędem popełnianym przez likwidatorów w latach poprzednich było pomijanie w swoich planach wpływów ze sprzedaży dawnych przedmiotów nietrwałych, a do dnia 31 grudnia 1994 r. tzw. wyposażenia. Obecnie pojęcie to nie istnieje, bowiem stanowią one obecnie środki trwałe.

Trzeba pamiętać, że dawne wyposażenie było umarzane w 100% z chwilą wydania do użytkowania. W większości bilansów było ono wykazywane w wartości zerowej. Zerowa wartość nie oznacza, że wyposażenie to (obecnie środki trwałe) nie posiada wartości zbywczej. Należy zatem je wycenić kierując się:

– stopniem jego zużycia,

– przydatnością dla potencjalnych nabywców,

– cenami rynkowymi podobnych składników.

Podobny tok postępowania, jak w przypadku środków trwałych należy przyjąć przy zbywaniu zapasów materiałowych. Materiały wykazywane w cenach nabycia – chodzi o wykazywanie w bilansie – a więc łącznie z kosztami zakupu powinny być wycenione w wartości zbywczej uwzględniającej: ich wartość użytkową,

– możliwość sprzedaży,

– aktualne ceny rynkowe podobnych materiałów lub towarów.

W praktyce częstokroć wartość zbywcza zapasów jest niższa niż wartość bilansowa, ponieważ aktywowane są koszty ich zakupu, których już nikt nie pokryje. Często są zapasami trudno zbywalnymi, a ich wartość użytkowa na skutek długotrwałego magazynowania jest niska. Te same uwagi dotyczą także wyrobów gotowych i produkcji w toku.

Wartość otrzymanego przez udziałowca majątku w związku z likwidacją spółki

Często spotykamy się z pytaniem, czy podlega opodatkowaniu majątek pozostały po zlikwidowanej spółce Prawa handlowego? Jeśli tak, to jak należy ustalić wartość tęgo majątku i ewentualnie według jakiej stawki ten dochód opodatkowuje się9

Z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r., Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) wynika, że podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych ustala się w wysokości 20% uzyskanego przychodu.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału. Powołane przepisy obejmują zatem wszystkie przychody (dochody) jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej. Istotne jest źródło jakim jest fakt bycia udziałowcem.

Wartość otrzymanego przez udziałowca majątku w związku z likwidacją spółki będzie zatem opodatkowana na podstawie powołanego art. 22 ust. 1 ustawy. Majątek spółki w likwidacji, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników, o czym informuje art. 275 Kodeksu handlowego. Przy ustalaniu dochodu do opodatkowania wartość otrzymanego przez udziałowca majątku, w myśl powołanych przepisów oraz art. 12 ust. 4 pkt 3 i 6 ustawy o podatku dochodowym, należy pomniejszyć o wartość nominalną dokonanych wpłat lub równowartość wniesionych wkładów niepieniężnych na objęcie udziału.

Przy ustalaniu wartości przydzielonej części majątku w naturze opierając się na przepisach art. 270 § 3 Kodeksu handlowego i art. 12 ust 5 ustawy o podatku dochodowym należy przyjąć wartość rynkową do wyceny majątku.

W okresie likwidacji zyski spółki wynikające ze sporządzonych bilansów, nie mogą być dzielone między wspólników przed upływem tenninu, określonego w art. 275 Kodeksu handlowego. Dotyczy to także zysków wykazanych w bilansie otwarcia likwidacji. Podział zysku netto przeznaczony pierwotnie na fundusz zapasowy może być zamieniony na dywidendę uchwałą zgromadzenia wspólników podjętą po upływie 6 miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli (za pismem Ministerstwa Finansów nr PO 3 MD-722-868/94).

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>