Gwarancja i jej zasady

Zasady, na jakich realizowana będzie gwarancja, określa zasadniczo sam gwarant i przykładowo: ograniczenie zobowiązania gwaranta do naprawy rzeczy, z wyłączeniem obowiązku wymiany rzeczy, nie jest sprzeczne z naturą gwarancji, gdyż art. 579 kc stanowi, że kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji18. Gwarant na podstawie art. 577 kc posiada dwa obowiązki gwarancyjne: obowiązek usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad i w tym zakresie może dokonać wyboru, który z nich będzie realizował. Usuwanie wady przez naprawę rzeczy powinno zapewnić jej pełną sprawność. Przy gwarancji pojęcie wady akcentuje zdolność rzeczy do normalnego użytku, jaką mieć powinna, czyli do normalnego, oczekiwanego funkcjonowania. W ujęciu cywilnym faktycznie treść gwarancji określa gwarant indywidualnie za zgodą kupującego, a skutkiem tego jest zawarcie niejako dodatkowej umowy o treści opisanej w dokumencie gwarancji. Dlatego na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych lepiej będzie dla zamawiającego, jeżeli już na etapie sporządzania siwz określi np. we wzorze umowy minimalny termin i treść obowiązków nałożonych na wykonawcę w związku z gwarancją, jakiej od niego oczekuje – oczywiście tylko w przypadku gdy oferta tego wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający powinien jednak zastrzec, że albo dokument gwarancyjny zostanie wydany w określonym momencie w przyszłości, albo to sama umowa dokument ten zastępuje. Pamiętać bowiem należy o wyroku SN z 24 października 2001 r. (III CKN 425/00), w którym SN uznał, że „samo umieszczenie w umowie sprzedaży postanowienia o udzieleniu gwarancji kupującemu na odpowiedni okres i zapowiedź dostarczenia kontrahentowi odpowiedniej karty gwarancyjnej (dokumentu gwarancyjnego) w okresie trwania stosunku sprzedaży (…) nie tworzy jeszcze dostatecznych podstaw do przyjęcia, że między stronami doszło do ukształtowania stosunku gwarancji o treści określonej w art. 577 k.c. i nast. (…). W tym zakresie niezbędne byłoby pojawienie się jeszcze dalszego zdarzenia prawnego, a mianowicie – wydanie, a przynajmniej udostępnienie kupującemu odpowiedniego dokumentu zawierającego warunki (postanowienia) udzielonej gwarancji. Nie miałaby przy tym decydującego znaczenia sama nazwa takiego dokumentu i miejsce umieszczenia warunków gwarancji (np. mogłyby one znaleźć się także w treści samej umowy sprzedaży)”.

W przepisach dotyczących umów o dzieło i roboty budowlane – bardzo popularnych na gruncie zamówień publicznych – nie ujęto już postanowień o gwarancji jakości. W tej sprawie również wypowiedział się SN w wyroku z 22 kwietnia 1986 r. (I CR 16/86), stwierdzając, że do umów o dzieło (a więc także do umów o roboty budowlane) można zastosować postanowienia regulujące instytucję gwarancji jakości w umowie sprzedaży. Dlatego też gwarancja jakości w umowach o dzieło i roboty budowlane jest zjawiskiem dość powszechnie stosowanym.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>