Ewidencja księgowa a likwidacja cz. II

Trzeba również pamiętać o tym, że księgi rachunkowe w jednostce postawionej w stan likwidacji lub upadłości, zamyka się także na ostatni dzień roku obrotowego, jeżeli postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe nie zostało jeszcze na ten dzień zakończone.

Należy również dodać, że jednostki postawione w stan likwidacji wykazujące swoje składniki majątkowe wg cen sprzedaży’ netto (z wyłączeniem jednostek likwidowanych z mocy ustawy prywatyzacyjnej) możliwych do uzyskania, zaliczając różnice z tego tytułu do pozostałych kosztów operacyjnych. Podejmując działania, likwidator powinien przede wszystkim zwrócić uwagę, czy:

– księgowość nie wykazuje zaległości,

– analityka uzgodniona jest z syntetyką,

– inwentaryzację rozliczono, a jej wyniki wprowadzono do ksiąg,

– w bilansie sporządzonym na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji wyłączono zapasy nieprzydatne, uszkodzone, trudnozby- walne, itp.,

– zapasy materiałów, towarów, wyrobów gotowych, produkcji nie zakończonej wykazano z zachowaniem ostrożności, tzn. po cenie nabycia, zakupu lub technicznym koszcie wytworzenia.

Przez cenę nabycia – w rozumieniu ustawy – należy przyjąć, że jest to rzeczywista cena zakupu składnika majątku obejmująca kwotę należną sprzedającemu (bez naliczonego VAT). Jeżeli nie jest to możliwe, ustalenie ceny nabycia składnika majątku (np. darowizny), jego wyceny dokonuje się wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Koszt wytworzenia składnika majątku we własnym zakresie obejmuje koszty bezpośrednie produkcji poszczególnych produktów gotowych, w toku produkcji i półproduktów oraz przypadającą na okres ich wytwarzania uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcji.

– uzgodniono należności i zobowiązania.

Proces likwidacji

Należności przedawnione i nieściągalne powinny być spisane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, a wątpliwie zabezpieczone rezerwą, np. w stosunku do kontrahentów postawionych w stan upadłości- Musi być to jednak uwiarygodnione lub odpowiednio umotywowane. Przepisy o rachunkowości nie zabraniają dokonywania podziału wyniku wygospodarowanego za okres od początku roku do dnia likwidacji, ale pod warunkiem ujęcia w bilansie zamykającym normalną działalność jednostki w sposób kompletny wyników danego okresu, a wycena aktywów i pasywów nie nasuwa zastrzeżeń.

Z drugiej zaś strony pewnym hamulcem w takiej operacji jest to, że bilans zamknięcia sporządzony w przeddzień likwidacji nie podlega badaniu, a dopiero przebieg likwidacji wskazuje realność wyceny majątku.

Rozpoczynając proces likwidacji na podstawie rzetelnie i prawidłowo sporządzonego bilansu likwidator może w sposób właściwy ocenić wartość zbywczą majątku rzeczowego, liczyć na wpływy z jego sprzedaży i na należności od dłużników. Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 ustawy otwarcie ksiąg rachunkowych podmiotu w likwidacji lub upadłości następuje na dzień rozpoczęcia likwidacji lub upadłości wg stanu aktywów i pasywów wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji. Otwarcie ksiąg musi nastąpić w ciągu 15 dni od dnia tych zdarzeń. Inaczej – są to pierwsze obroty procesu likwidacji. Zwraca się także uwagę na konieczność przejęcia przez likwidatora aktywów i pasywów protokolarnie. Takie postępowanie powoduje oddzielenie odpowiedzialności kierownictwa jednostki przed likwidacją i likwidatora w czasie likwidacji.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>