Działalność finansowa w okresie upadłości

W przeciwieństwie do przedsiębiorstwa postawionego w stan likwidacji, jednostka w stosunku do której ogłoszono upadłość, korzysta ze zwolnień bądź ulg pozwalających na bardziej elastyczne gospodarowanie finansami. W pierwszej kolejności należałoby wymienić zwolnienie przedsiębiorstwa z płacenia obowiązkowej dywidendy. Od daty ogłoszenia przez sąd upadłości przedsiębiorstwa państwowego, do przedsiębiorstwa tego nie stosuje się przepisów’ ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (tekst jednolity Dz. U. z 1992 r., Nr 6, poz. 27 zmiany Dz. U. z 1993 r,, Nr 18, poz. 82),

Wygasa zatem obowiązek płacenia dywidendy. Nie dotyczy to jednak zapłaconej dywidendy za okres poprzedzający datę ogłoszenia upadłości. Po dniu ogłoszenia upadłości od należności zgłoszonych do syndyka masy upadłościowej nie nalicza się także odsetek. W tym miejscu rodzi się także pytanie, czy w związku z przepisem stanowiącym, że zaspokojenie wierzytelności przedsiębiorstw w likwidacji następuje na zasadach określonych w przepisach o upadłości przedsiębiorstw, a prawo upadłościowe przewiduje zawieszenie biegu odsetek zwłoki, naliczanie odsetek od kwot zaległych powinno być ograniczone tylko do daty ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa0

Otóż z postanowień § 50 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Nr 31, poz. 170 z późn.zm.), o brzmieniu następującym:

„Upłynnienie środków obrotowych, zagospodarowanie środków trwałych i zaspokojenie wierzytelności następuje na zasadach określonych w przepisach o upadłości przedsiębiorstw… ” wynika, że zaspokojenie wierzytelności likwidowanego przedsiębiorstwa następuje wg postanowień prawa upadłościowego,

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>