Działalność finansowa w okresie upadłości cz. II

W tym miejscu należałoby też zapytać czy jednostki, wobec których ogłoszono upadłość, dokonują aktualizacji środków trwałych i środki te amortyzują? W świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz.U, Nr 7, poz. 34 i Nr 73, poz, 362), jednostki te:

– nie dokonują aktualizacji środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r. (§ 9 w/w rozporządzenia),

– nie dokonują odpisów amortyzacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej ze względu na ogłoszoną upadłość (§3 ust. 1 w/w rozporządzenia),

– amortyzują środki trwałe na zasadach ogólnych, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą. Amortyzacja ta jest wtedy kosztem uzyskania przychodów w wysokości ustalonej wg zasad i stawek określonych w w/w rozporządzeniu.

Określenie „zaspokojenie wierzytelności” w tym przypadku dotyczy kolejności ich zaspokojenia unormowanych art, 204 i następnymi prawa upadłości owego. W stosunku do przedsiębiorstw w likwidacji nie mają natomiast zastosowania postanowienia art. 33 § 1 cytowanego prawa, z którego wynika, że z dniem postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości podmiotu gospodarczego przestają biec odsetki od wierzytelności. Przepis stwierdza wyraźnie, że przestają biec odsetki od wierzytelności, przypadające wierzycielom od upadłego podmiotu w stosunku do masy upadłości.

Wyjaśniając różnicę między przedsiębiorstwem w likwidacji a przedsiębiorstwem upadłym podaje się, że z chwilą ogłoszenia upadłości traci z mocy samego prawa zarząd nad majątkiem tj. prawo korzystania z niego i rozporządzenia nim, a uprawnienia te przechodzą na syndyka upadłości, który jest obowiązany przystąpić do likwidacji majątku upadłego i jego podziału między wierzycieli. Natomiast w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa zachowuje ono samodzielność, az do chwili zakończenia likwidacji, a jego mieniem zarządza likwidator wykonujący obowiązki dyrektora.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>