Cena jest kryterium obowiązkowym

Jak wynika z przedstawionej analizy kryteria oceny ofert stanowią bardzo ważny element siwz, ponieważ za ich pośrednictwem zamawiający kształtuje ostateczny wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym w toku wyboru oferty najkorzystniejszej nie może posłużyć się innymi kryteriami oceny niż sformułowane w siwz. Nie wolno przy tym w trakcie oceny ofert nadawać tym postanowieniom znaczenia zawężającego lub rozszerzającego. Zasady te mają zastosowanie do wszystkich kryteriów oceny ofert, również do tych, których ocena jest uzależniona od czynnika subiektywnego.

Cena jest kryterium obowiązkowym, ale nie musi być jedynym, na co jednoznacznie wskazał ustawodawca w art. 91 ust. 2 pzp. W przypadku zastosowania innych kryteriów niekoniecznie cena musi mieć największy wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej i jednocześnie w takim przypadku pojęcie oferty najtańszej nie jest tożsame z pojęciem oferty najkorzystniejszej. Decyduje przecież bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a ponadto wolą zamawiającego nie musi być np. dostawa sprzętu najtańszego, ale najlepszego jakościowo. Kryteria i sposób ich oceny powinny być przez zamawiającego określone precyzyjnie i jednoznacznie, dotyczyć przedmiotu zamówienia, a nie uwarunkowań podmiotowych wykonawców oraz nie naruszać zasad obowiązujących w postępowaniu, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>