Category Tajemna wiedza

Zasady określania kryteriów oceny ofert

Zasady określania kryteriów oceny ofert ujęte zostały kompleksowo w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 września 2002 r. (C-513/99, Concordia Bus Finland), w którym stwierdzono, że kryteria powinny być związane z przedmiotem zamówienia. Ponadto zaznaczono, że kryteria nie powinny przyznawać zamawiającemu nieograniczonej (arbitralnej) swobody w wyborze oferty – należy wskazać je w dokumentacji przetargowej i w ogłoszeniu o przetargu. Powinny być też zgodne z całością prawa europejskiego, w tym z zasadą niedyskryminacji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zwany dalej ETS-em, stwierdził, że przepisy prawa wspólnotowego co prawda pozostawiają instytucjom zamawiającym pewien wybór co do kryteriów udzielenia zamówienia, które zechcą stosować, jednak wybór ten musi się ograniczać do kryteriów zmierza jących do wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty2. Jako „kryteria udzielenia zamówienia” są więc wykluczone te kryteria, które nie mają na celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, ale związane są z oceną podmiotową oferentów w zakresie wykonania danego zamówienia. W postępowaniu przed sądem krajowym kryteria przyjęte przez instytucję zamawiającą jako „kryteria udzielenia zamówienia” dotyczą jednak w głównej mierze doświadczenia, kwalifikacji i środków zapewniających właściwe wykonanie zamówienia. Chodzi tu o kryteria dotyczące odpowied- niości oferentów w zakresie wykonania tego zamówienia, niemające w związku z tym charakteru „kryteriów udzielenia zamówienia”. W przypadku zamówień udzielanych na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie instytucje zamawiające zamieszczają w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu kryteria, które zamierzają zastosować, w miarę możliwości w kolejności przyznanego im znaczenia. Zgodnie z orzecznictwem i w związku z zasadą równego traktowania oraz wynikającym z niej obowiązkiem przejrzystości, należy wymagać, aby wszystkie czynniki, które instytucja zamawiająca bierze pod uwagę w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty oraz ich stosunkowa waga były znane potencjalnym oferentom w chwili przygotowywania swoich ofert3. „Wreszcie (…) należy zaznaczyć, że instytucje zamawiające mają swobodę nie tylko w zakresie wyboru kryteriów udzielenia zamówienia, ale także w zakresie ustalenia ich wagi, jeśli tylko pozwala im ona na syntetyczną ocenę przyjętych kryteriów w celu wybrania najkorzystniejszej ekonomicznie oferty”4.

Tajemna wiedza dalej

Zaspokojenie ze środków Funduszu

Osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu – według art. 5 ust. 1 i 2 ustawy – są pracownicy i byli pracownicy niewypłacalnego pracodawcy oraz członkowie rodziny zmarłego pracownika lub byłego pracownika uprawnieni do renty rodzinnej, a także osoby wykonujące pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli podlegają z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego Nie są osobami uprawnionymi: małżonek, krewni i powinowaci pracodawcy. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają:

Tajemna wiedza dalej

Zobowiązania zamawiającego

Badając dokumenty złożone wraz z ofertą, mające wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, zamawiający zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ich prawidłowość, a w razie konieczności wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 pzp. Zgodnie z tą regulacją: „Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 [ustawy – przyp. aut.], lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 [ustawy – przyp. aut.], zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzu- ceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert”. Dopiero po wykonaniu czynności określonych w art. 26 ust. 3 pzp, jednoznacznie potwierdzających, że wykonawca nie spełnia postawionych w siwz i ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zobowiązany jest takiego wykonawcę wykluczyć i nie dopuścić do zawarcia z nim umowy o zamówienie publiczne.

Tajemna wiedza dalej

Sposób minimalizacji subiektywizmu

Inny sposób minimalizacji subiektywizmu to odwołanie się przez zamawiającego do ocen ekspertów, na co wskazała KIO w wyroku z 12 listopada 2008 r. (KIO/UZP 1176/08). Zamawiający zastosował kryterium oceny technicznej i jakościowej, „będące wynikową określeń «jakość, funkcjonalność, parametry techniczne» zawartych w ww. przepisie [art. 91 ust. 2 pzp – przyp. autora]. Kryterium to nie zostało oprotestowane przez odwołującego, pomimo że miało wagę 40% – jest to kryterium liczone w oparciu o subiektywne oceny członków komisji przetargowej – mogą oni uzasadniać swoje oceny w sposób związany z podkryteriami, jakie przyjęte zostały w celu uściślenia tego kryterium. Odwołujący, biorąc udział w przedmiotowym postępowaniu, zgodził się na zastosowanie przez zamawiającego tego kryterium i powinien respektować ocenę komisji przetargowej”. Izba nie stwierdziła jednak w postępowaniu naruszenia, które miałoby skutkować unieważnieniem postępowania. Kryterium wybrane

Tajemna wiedza dalej

Skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracę

W przypadku, gdy zakład pracy skrócił pracownikowi okres wypowiedzenia do jednego miesiąca na podstawie ait. 361 § 1 k.p., a następnie strony w trybie art. 36 § 6 k.p. zawarły porozumienie, co do rozwiązania umowy o pracę przed upływem skróconego okresu wypowiedzenia, to wówczas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, za pracę do dnia, do którego faktycznie świadczył pracę oraz prawo do odszkodowania za tę część okresu wypowiedzenia, która uległa skróceniu wskutek jednostronnej decyzji pracodawcy według art. 36′ § ł k.p.

Tajemna wiedza dalej

Skrócenie okresu wypowiedzenia cz. II

W przypadku późniejszego ustalenia między stronami, tj. już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę, wcześniejszego – niż wynikający z wypowiedzenia – terminu rozwiązania umowy o pracę, ma zastosowanie nie art, 361 § 1 kp., lecz art. 36 § 6 k.p. dopuszczający możliwość takiego ustalenia stron oraz stanowiący, że ustalenie to nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 2 sierpnia 1992 r. (I PZP 48/92, Sł. Prac. z 1993 r. Nr 3) wskazał:

Tajemna wiedza dalej

Rażąco niska cena cz. II

Pierwszym krokiem, jaki powinien uczynić zamawiający, analizując kryterium ceny, jest porównanie ceny ofertowej z cenami innych wykonawców, a następnie z wartością szacunkową zamówienia oraz kwotą, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zastosowanie wyłącznie relacji: cena ofertowa do wartości szacunkowej zamówienia nie byłoby wystarczające, gdyż zamawiający powinien uwzględnić również takie czynniki, jak specyfika przedmiotu zamówienia oraz rynek zamówień tego rodzaju. Tym bardziej że przecież sam zamawiający, przygotowując postępowanie, może dokonać przeszacowania wartości zamówienia, a będzie to szczególnie widoczne w przypadku, gdy wszystkie ceny ofertowe będą znacznie odbiegać od wartości szacunkowej. W takiej sytuacji trudno będzie udowodnić wykonawcy, którego oferta jest najtańsza, że zaoferował cenę rażąco niską.

Tajemna wiedza dalej

Przetarg ofert

Przetarg ofert powinien odbyć się w sądzie (ewentualnie w siedzibie upadłego). W swojej praktyce sędziego-komisarza preferuję to pierwsze rozwiązanie. O tenninie i miejscu przetargu należy zawiadomić wszystkich oferentów. Po sprawdzeniu wpłaconych wadiów należy komisyjnie otworzyć zalakowane koperty z ofertami. Przetarg prowadzi syndyk z udziałem sędziego-komisarza i upadłego, jeżeli wyraża chęć udziału w przetargu. Jeżeli oferty dotyczą przedsiębiorstwa państwowego w przetargu powinien brać udział podmiot uprawniony do reprezentowania upadłego (np. likwidator). Z otwarcia ofert i negocjacji z oferentami sporządza się protokół. Syndyk powinien wybrać najkorzystniejszą ofertę, co wcale nie oznacza oferty z najwyższą ceną. Podmiot, którego oferta została wybrana, zawiadamia się o terminie, w którym powinien przystąpić do podpisania aktu notarialnego. Jeżeli w skład przedsiębiorstwa będzie wchodziła nieruchomość pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłościowej, jeżeli do podpisania umowy nie przystąpi. Protokół z negocjacji podpisują syndyk, protokolant, może podpisać sędzia-komisarz, upadły lub przedstawiciel upadłego Przedstawiłem, jak w praktyce, jako sędzia-komisarz nadzoruję sprzedaż przedsiębiorstwa w całości z wolnej ręki przez syndyka i nie uważam oczywiście, że jest to rozwiązanie jedynie słuszne. Z istoty rzeczy sprzedaż z wolnej ręki polega bowiem na tym, że syndyk może sprzedać przedsiębiorstwo pierwszej osobie, która się do mego zgłosi. Uważam taką praktykę za niedopuszczalną, zwłaszcza, gdy chodzi o majątek wielomiliardowej wartości, gdzie bardzo łatwo o nadużycia, czy też o posądzenie o łapownictwo. Samo zbycie przedsiębiorstwa w całości następuje w drodze umowy sprzedaży. Umowę zawiera z kupującym syndyk, gdyż tylko on jest upoważniony do przeprowadzenia likwidacji majątku masy upadłości. Sprzedaż z wolnej ręki powinna być wyjątkiem. W praktyce sądowej staje się regułą z uwagi na mankamenty sprzedaży egzekucyjnej według przepisów k.p.c., o czym niżej.

Tajemna wiedza dalej

Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie

Działanie zorganizowanych grup przestępczych albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, stąd też zakwalifikowane zostało do przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu ujętych w rozdziale XXXII kk.

Tajemna wiedza dalej

Przestępstwa popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Wśród przestępstw popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych wymieniane jest również tzw. oszustwo kapitałowe lub gospodarcze, określone w art. 297 § 1 i 2 kk. Przedmiotem ochrony w tym wypadku jest prawidłowość funkcjonowania instytucji finansowo-gospodarczych, przydzielania środków (zarówno przez banki, jaki i instytucje publiczne), w tym także udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 297 § 1 kk: „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od (…) jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Karze będzie więc podlegał sprawca, który działał w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby korzyści, w tym przypadku zamówienia publicznego. Nie będzie miało znaczenia, czy w wyniku działania została wyrządzona szkoda, czy też nie.

Tajemna wiedza dalej

Przesłanka unieważnienia postępowania

Przesłanka unieważnienia postępowania, określona w art. 93 ust. 1 pkt 2 pzp, odnosi się wyłącznie do jednego trybu postępowania – zapytania o cenę. W trybie tym, aby mogło dojść do wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo, zamawiający musi mieć możliwość porównania cen zawartych w co najmniej dwóch ofertach. W przeciwnym wypadku zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania.

Tajemna wiedza dalej

Pracownik i odprawa pieniężna

Ponadto, według art- 8 ust, 4 tej ustawy, w razie zbiegu prawa do od’ prawy przewidzianych w art 8 ust. 1 ustawy i jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką – pracownikowi przysługuje jedna, korzystniejsza dla niego odprawa.

Tajemna wiedza dalej