Category Tajemna wiedza

Wyrządzona szkoda (art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp)

Celem regulacji zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp jest wyeliminowanie z postępowania wykonawców, którzy mogą zostać uznani za nierzetelnych, tj. takich, których wcześniejsza działalność spowodowała szkodę jakiemukolwiek zamawiającemu w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Przepis ten uzależnia konieczność wykluczenia wykonawcy z postępowania od łącznego zaistnienia czterech wymienionych w nim przesłanek:

Tajemna wiedza dalej

Likwidacja środków trwałych i ich skutków

Zgodnie z postanowieniem § 29 rozporządzenia przedsiębiorstwo może odstąpić od przetargu, gdy środki trwałe nie zostały sprzedane w drodze przetargu po cenie wywoławczej. Wówczas sprzedaż może nastąpić po cenie najwyższej oferowanej, ale nie niższej niż 1/2 ceny oszacowania w przypadku ruchomości i nie niższej niż 2/3 ceny oszacowania w przypadku nieruchomości.

Tajemna wiedza dalej

Zakończenie likwidacji

Po przeprowadzeniu likwidacji likwidator sporządza bilans i sprawozdanie opisowe na dzień zakończenia likwidacji. Jeżeli jednak między dniem otwarcia likwidacji, a dniem jej zakończenia przypada koniec roku obrotowego, jednostka jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych również na ostatni dzień roku obrotowego. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie bilansu na dzień zakończenia likwidacji następuje tak samo, jak dla zamknięć rocznych, z tym że:

Tajemna wiedza dalej

Przesłanki i konsekwencje unieważnienia postępowania cz. II

„Porównanie (ocena ofert) i dokonany w ich wyniku wybór najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania stanowią odrębne czynności zamawiającego. Podnieść należy, że przesłanki unieważnienia postępowania tworzą katalog enumeratywny i podlegają ścisłej interpretacji. Stanowią bowiem wyjątek unicestwiający cel prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Tajemna wiedza dalej

Lista wierzytelności cz. II

Ponadto prawo upadłościowe w szczegółowy sposób podaje, w jaki sposób syndyk wciąga na listę różnego rodzaju wierzytelności (art. 155-160 pr. upadł.). Projekt listy wierzytelności syndyk przedkłada sędziemu-komisarzowi, który wyznacza posiedzenie, na które wzywa syndyka i upadłego, a następnie po ich wysłuchaniu sędzia-komisarz wydaje postanowienie, co do uznania lub ochrony uznania w całości lub w części /głoszonych wierzytelności.

Tajemna wiedza dalej