Brak wadium i upływ terminu (art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp)

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Termin na wniesienie wadium został wskazany w art. 45 ust. 3 pzp. Ta przesłanka wykluczenia wykonawcy będzie miała zastosowanie wtedy, gdy:

– 1) wykonawca nie wniósł wadium w ogóle, czyli do terminu składania ofert do zamawiającego nie wpłynęło wadium, tj. nie dołączono do oferty lub nie złożono dokumentu wadium w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego lub też przelew wadium w formie środków pieniężnych nie został zaksięgowany w tym terminie na koncie wskazanym przez zamawiającego:

– 2) wadium nie będzie mogło posłużyć do zabezpieczenia roszczeń zamawiającego (np. na skutek wady stanowiącej wadium gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej),

– 3) wadium zostało wniesione o wartości niezgodnej z wymaganiem postawionym w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 pzp zamawiający w treści siwz wskazuje wymagania dotyczące wadium, w tym m.in. jego wysokość. Zamawiający może żądać wadium w wysokości nie większej niż 3% wartość zamówienia (art. 45 ust. 1 pkt 4 pzp),

– 4) wadium zostało wniesione w formie nieprzewidzianej przepisami pzp. Zgodnie z treścią art. 45 ust. 6 pzp wadium może być wniesione w:

– a) pieniądzu:

– b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym:

– c) gwarancjach bankowych:

– d) gwarancjach ubezpieczeniowych:

– e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wykonawca może formy wadium łączyć dowolnie, o ile wszystkie z nich zostały przewidziane w pzp i ich łączna wartość będzie opiewała na kwotę co najmniej równą kwocie wymaganej przez zamawiającego: wadium nie obejmuje całego okresu związania ofertą. Dotyczy to sytuacji, w której wadium wpłynęło w terminie, nie zawiera wad uniemożliwiających zaspokojenie się zamawiającego, jest o wartości wskazanej w siwz oraz w formie dopuszczonej postanowieniami pzp, lecz okres ważności wadium nie obejmuje całego okresu związania ofertą wskazanego w siwz, tj. okres ten jest krótszy niż 30, 60 albo 90 dni (art. 85 ust. 1 pzp).

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>