Monthly Archives Wrzesień 2017

Wyrok KIO z 19 lipca 2011 r. (KIO/1476/11)

„Izba na marginesie zauważa także, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt la ustawy Pzp – w brzmieniu obowiązującym od dnia 11.05.2011 r. – z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się tych wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. W okolicznościach niniejszej sprawy, tak jak wynika z treści pełnomocnictwa z dnia 6 kwietnia 2009 r. – który to dokument, znajdujący się w aktach sprawy o sygn. akt: KIO/UZP/1400/09 został dopuszczony przez Izbę z urzędu – Lider nie był upoważniony do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a zatem zawarcie umowy nastąpiło nie z Liderem, a z wykonawcami tworzącymi Konsorcjum. Także powoływana przez Odwołującego – w toku rozprawy – umowa konsorcjum nie została wymieniona w umowie z dnia 28 września 2009 r. jako jeden z jej załączników (§ 2 umowy). Izba zauważa także, że z dokumentów wskazywanych przez Odwołującego nie można wywieść, że ustanowiony – w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zakończonym zawarciem umowy w dniu 28.09.201 lr. – Lider – China Overseas Engineering Group Co. Ltd był uprawniony do składania w imieniu Konsorcjum oświadczeń w przedmiocie odstąpienia od umowy. Tym samym, przy ocenie skuteczności odstąpienia przez Konsorcjum od umowy, ta okoliczność nie powinna być pomijana”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 12 sierpnia 2010 r. (KIO 1624/10,1625/10)

„Kwota, jaką zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podaje do wiadomości wykonawców przed otwarciem ofert – jaką zamierza wydatkować na realizację zamówienia – może się opierać na wyliczonej wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia. Nie jest to jednak warunek konieczny. Zamawiający jest uprawniony, aby podać np. kwotę niższą od wartości szacunkowej, jeżeli uważa, iż sytuacja konkurencyjna na rynku stwarza możliwość, iż zostanie złożona oferta odpowiadająca tej kwocie”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 11 kwietnia 2013 r. (KIO 741/13)

„Podstawę do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp stanowi nie tylko art. 146 ust. 1 (kwalifikowane wady postępowania), ale przy ocenie podstaw do nieważnienia postępowania należy mieć również na uwadze treść art. 146 ust. 6 Pzp. W myśl tego przepisu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. A zatem należy przyjąć, iż zamawiający są uprawnieni do badania okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania, które mieszczą się w dyspozycji art. 146 ust. 6 Pzp. Przeciwny pogląd prowadziłby do wniosku, że zamawiający nie może unieważnić postępowania, w którym doszło do naruszenia przepisów Pzp (którego nie można usunąć) mającego wpływ na wynik postępowania, jeśli nie jest to wada wymieniona w art. 146 ust. 1 Pzp. W konsekwencji stanowiłoby to przyzwolenie na zawieranie umów nawet w sytuacji, gdy postępowanie obarczone byłoby poważną wadą, jeśli wada ta jest nieusuwalna. Taki pogląd wydaje się nie do zaakceptowania. Przyznanie Prezesowi Urzędu wyłącznej kompetencji do wzruszania zawartych umów nie powinno ograniczać możliwości zamawiających unieważnienia postępowania, w przypadku stwierdzenia, że jest ono obarczone tak poważnymi nieusuwalnymi wadami, wpływającymi na ważność umowy o zamówienie publiczne, które jednak wykraczają poza dyspozycję przepisu art. 146 ust. 1 pkt 1-6 Pzp

Tajemna wiedza dalej

Wysokość odprawy pieniężnej

W myśl art 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (w/w) odprawa pieniężna przysługuje w razie rozwiązalna stosunku pracy, co oznacza, że prawo do tej odprawy powstaje w momencie rozwiązania stosunku pracy, a nie np. w chwili, w której miał się kończyć bieg okresu wypowiedzenia. Jeżeli więc z woli stron następuje skrócenie okresu wypowiedzenia, to roszczenie o odprawę powstaje w dacie, którą wskazano jako dzień rozwiązania stosunku pracy na mocy czynności prawnej, skracającej okres wypowiedzenia.

Tajemna wiedza dalej

Żądania zamawiającego w zakresie sytuacji podmiotowej wykonawcy

Należy podkreślić, że to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że nie podlega on wykluczeniu. Wniosek ten wynika wprost z treści art. 26 ust. 2a pzp: „Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego Wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1”.

Tajemna wiedza dalej

Zamawiający w ust. XI i XII SIWZ cz. II

Zdaniem Izby nie budzi wątpliwości, iż żądanie przedłożenia oświadczenia o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, stanowiło konsekwencję wymogu postawionego w ust. XX pkt 7 SIWZ i znajdowało oparcie w art. 138c ust. 2 ustawy Pzp. Powyższe oświadczenie nie mogło być uznane za posiadające walor wyłącznie informacyjny, stanowiło ono element oferty wymagany jednoznacznymi i jasnymi postanowieniami SIWZ, którego brak uniemożliwiłby Zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej, gdyby w Postępowaniu miała miejsce sytuacja przewidziana w ust. XX pkt 7 SIWZ. Zamawiający nie mógłby zatem dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób, który przewidział w SIWZ i który został zaakceptowany przez wykonawców (nie złożyli oni środków ochrony prawnej od powyższych postanowień SIWZ)”.

Tajemna wiedza dalej

Zasady określania kryteriów oceny ofert

Zasady określania kryteriów oceny ofert ujęte zostały kompleksowo w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 września 2002 r. (C-513/99, Concordia Bus Finland), w którym stwierdzono, że kryteria powinny być związane z przedmiotem zamówienia. Ponadto zaznaczono, że kryteria nie powinny przyznawać zamawiającemu nieograniczonej (arbitralnej) swobody w wyborze oferty – należy wskazać je w dokumentacji przetargowej i w ogłoszeniu o przetargu. Powinny być też zgodne z całością prawa europejskiego, w tym z zasadą niedyskryminacji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zwany dalej ETS-em, stwierdził, że przepisy prawa wspólnotowego co prawda pozostawiają instytucjom zamawiającym pewien wybór co do kryteriów udzielenia zamówienia, które zechcą stosować, jednak wybór ten musi się ograniczać do kryteriów zmierza jących do wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty2. Jako „kryteria udzielenia zamówienia” są więc wykluczone te kryteria, które nie mają na celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, ale związane są z oceną podmiotową oferentów w zakresie wykonania danego zamówienia. W postępowaniu przed sądem krajowym kryteria przyjęte przez instytucję zamawiającą jako „kryteria udzielenia zamówienia” dotyczą jednak w głównej mierze doświadczenia, kwalifikacji i środków zapewniających właściwe wykonanie zamówienia. Chodzi tu o kryteria dotyczące odpowied- niości oferentów w zakresie wykonania tego zamówienia, niemające w związku z tym charakteru „kryteriów udzielenia zamówienia”. W przypadku zamówień udzielanych na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie instytucje zamawiające zamieszczają w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu kryteria, które zamierzają zastosować, w miarę możliwości w kolejności przyznanego im znaczenia. Zgodnie z orzecznictwem i w związku z zasadą równego traktowania oraz wynikającym z niej obowiązkiem przejrzystości, należy wymagać, aby wszystkie czynniki, które instytucja zamawiająca bierze pod uwagę w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty oraz ich stosunkowa waga były znane potencjalnym oferentom w chwili przygotowywania swoich ofert3. „Wreszcie (…) należy zaznaczyć, że instytucje zamawiające mają swobodę nie tylko w zakresie wyboru kryteriów udzielenia zamówienia, ale także w zakresie ustalenia ich wagi, jeśli tylko pozwala im ona na syntetyczną ocenę przyjętych kryteriów w celu wybrania najkorzystniejszej ekonomicznie oferty”4.

Tajemna wiedza dalej

Zaspokojenie ze środków Funduszu

Osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu – według art. 5 ust. 1 i 2 ustawy – są pracownicy i byli pracownicy niewypłacalnego pracodawcy oraz członkowie rodziny zmarłego pracownika lub byłego pracownika uprawnieni do renty rodzinnej, a także osoby wykonujące pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli podlegają z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego Nie są osobami uprawnionymi: małżonek, krewni i powinowaci pracodawcy. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają:

Tajemna wiedza dalej

Zobowiązania zamawiającego

Badając dokumenty złożone wraz z ofertą, mające wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, zamawiający zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ich prawidłowość, a w razie konieczności wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 pzp. Zgodnie z tą regulacją: „Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 [ustawy – przyp. aut.], lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 [ustawy – przyp. aut.], zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzu- ceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert”. Dopiero po wykonaniu czynności określonych w art. 26 ust. 3 pzp, jednoznacznie potwierdzających, że wykonawca nie spełnia postawionych w siwz i ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zobowiązany jest takiego wykonawcę wykluczyć i nie dopuścić do zawarcia z nim umowy o zamówienie publiczne.

Tajemna wiedza dalej