Monthly Archives Sierpień 2017

Sposób minimalizacji subiektywizmu

Inny sposób minimalizacji subiektywizmu to odwołanie się przez zamawiającego do ocen ekspertów, na co wskazała KIO w wyroku z 12 listopada 2008 r. (KIO/UZP 1176/08). Zamawiający zastosował kryterium oceny technicznej i jakościowej, „będące wynikową określeń «jakość, funkcjonalność, parametry techniczne» zawartych w ww. przepisie [art. 91 ust. 2 pzp – przyp. autora]. Kryterium to nie zostało oprotestowane przez odwołującego, pomimo że miało wagę 40% – jest to kryterium liczone w oparciu o subiektywne oceny członków komisji przetargowej – mogą oni uzasadniać swoje oceny w sposób związany z podkryteriami, jakie przyjęte zostały w celu uściślenia tego kryterium. Odwołujący, biorąc udział w przedmiotowym postępowaniu, zgodził się na zastosowanie przez zamawiającego tego kryterium i powinien respektować ocenę komisji przetargowej”. Izba nie stwierdziła jednak w postępowaniu naruszenia, które miałoby skutkować unieważnieniem postępowania. Kryterium wybrane

Tajemna wiedza dalej

Skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracę

W przypadku, gdy zakład pracy skrócił pracownikowi okres wypowiedzenia do jednego miesiąca na podstawie ait. 361 § 1 k.p., a następnie strony w trybie art. 36 § 6 k.p. zawarły porozumienie, co do rozwiązania umowy o pracę przed upływem skróconego okresu wypowiedzenia, to wówczas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, za pracę do dnia, do którego faktycznie świadczył pracę oraz prawo do odszkodowania za tę część okresu wypowiedzenia, która uległa skróceniu wskutek jednostronnej decyzji pracodawcy według art. 36′ § ł k.p.

Tajemna wiedza dalej

Skrócenie okresu wypowiedzenia cz. II

W przypadku późniejszego ustalenia między stronami, tj. już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę, wcześniejszego – niż wynikający z wypowiedzenia – terminu rozwiązania umowy o pracę, ma zastosowanie nie art, 361 § 1 kp., lecz art. 36 § 6 k.p. dopuszczający możliwość takiego ustalenia stron oraz stanowiący, że ustalenie to nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 2 sierpnia 1992 r. (I PZP 48/92, Sł. Prac. z 1993 r. Nr 3) wskazał:

Tajemna wiedza dalej

Rażąco niska cena cz. II

Pierwszym krokiem, jaki powinien uczynić zamawiający, analizując kryterium ceny, jest porównanie ceny ofertowej z cenami innych wykonawców, a następnie z wartością szacunkową zamówienia oraz kwotą, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zastosowanie wyłącznie relacji: cena ofertowa do wartości szacunkowej zamówienia nie byłoby wystarczające, gdyż zamawiający powinien uwzględnić również takie czynniki, jak specyfika przedmiotu zamówienia oraz rynek zamówień tego rodzaju. Tym bardziej że przecież sam zamawiający, przygotowując postępowanie, może dokonać przeszacowania wartości zamówienia, a będzie to szczególnie widoczne w przypadku, gdy wszystkie ceny ofertowe będą znacznie odbiegać od wartości szacunkowej. W takiej sytuacji trudno będzie udowodnić wykonawcy, którego oferta jest najtańsza, że zaoferował cenę rażąco niską.

Tajemna wiedza dalej

Przetarg ofert

Przetarg ofert powinien odbyć się w sądzie (ewentualnie w siedzibie upadłego). W swojej praktyce sędziego-komisarza preferuję to pierwsze rozwiązanie. O tenninie i miejscu przetargu należy zawiadomić wszystkich oferentów. Po sprawdzeniu wpłaconych wadiów należy komisyjnie otworzyć zalakowane koperty z ofertami. Przetarg prowadzi syndyk z udziałem sędziego-komisarza i upadłego, jeżeli wyraża chęć udziału w przetargu. Jeżeli oferty dotyczą przedsiębiorstwa państwowego w przetargu powinien brać udział podmiot uprawniony do reprezentowania upadłego (np. likwidator). Z otwarcia ofert i negocjacji z oferentami sporządza się protokół. Syndyk powinien wybrać najkorzystniejszą ofertę, co wcale nie oznacza oferty z najwyższą ceną. Podmiot, którego oferta została wybrana, zawiadamia się o terminie, w którym powinien przystąpić do podpisania aktu notarialnego. Jeżeli w skład przedsiębiorstwa będzie wchodziła nieruchomość pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłościowej, jeżeli do podpisania umowy nie przystąpi. Protokół z negocjacji podpisują syndyk, protokolant, może podpisać sędzia-komisarz, upadły lub przedstawiciel upadłego Przedstawiłem, jak w praktyce, jako sędzia-komisarz nadzoruję sprzedaż przedsiębiorstwa w całości z wolnej ręki przez syndyka i nie uważam oczywiście, że jest to rozwiązanie jedynie słuszne. Z istoty rzeczy sprzedaż z wolnej ręki polega bowiem na tym, że syndyk może sprzedać przedsiębiorstwo pierwszej osobie, która się do mego zgłosi. Uważam taką praktykę za niedopuszczalną, zwłaszcza, gdy chodzi o majątek wielomiliardowej wartości, gdzie bardzo łatwo o nadużycia, czy też o posądzenie o łapownictwo. Samo zbycie przedsiębiorstwa w całości następuje w drodze umowy sprzedaży. Umowę zawiera z kupującym syndyk, gdyż tylko on jest upoważniony do przeprowadzenia likwidacji majątku masy upadłości. Sprzedaż z wolnej ręki powinna być wyjątkiem. W praktyce sądowej staje się regułą z uwagi na mankamenty sprzedaży egzekucyjnej według przepisów k.p.c., o czym niżej.

Tajemna wiedza dalej

Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie

Działanie zorganizowanych grup przestępczych albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, stąd też zakwalifikowane zostało do przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu ujętych w rozdziale XXXII kk.

Tajemna wiedza dalej

Przestępstwa popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Wśród przestępstw popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych wymieniane jest również tzw. oszustwo kapitałowe lub gospodarcze, określone w art. 297 § 1 i 2 kk. Przedmiotem ochrony w tym wypadku jest prawidłowość funkcjonowania instytucji finansowo-gospodarczych, przydzielania środków (zarówno przez banki, jaki i instytucje publiczne), w tym także udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 297 § 1 kk: „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od (…) jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Karze będzie więc podlegał sprawca, który działał w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby korzyści, w tym przypadku zamówienia publicznego. Nie będzie miało znaczenia, czy w wyniku działania została wyrządzona szkoda, czy też nie.

Tajemna wiedza dalej

Przesłanka unieważnienia postępowania

Przesłanka unieważnienia postępowania, określona w art. 93 ust. 1 pkt 2 pzp, odnosi się wyłącznie do jednego trybu postępowania – zapytania o cenę. W trybie tym, aby mogło dojść do wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo, zamawiający musi mieć możliwość porównania cen zawartych w co najmniej dwóch ofertach. W przeciwnym wypadku zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania.

Tajemna wiedza dalej

Pracownik i odprawa pieniężna

Ponadto, według art- 8 ust, 4 tej ustawy, w razie zbiegu prawa do od’ prawy przewidzianych w art 8 ust. 1 ustawy i jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką – pracownikowi przysługuje jedna, korzystniejsza dla niego odprawa.

Tajemna wiedza dalej

Podział przesłanek unieważnienia postępowania

Analizując treść art. 93 pzp, można wskazać ogólny podział przesłanek unieważniania postępowania na obligatoryjne, tj. wskazane w art. 93 ust. 1 pzp, oraz fakultatywne, określone w art. 93 ust. la pzp oraz art. 1311 ust. 1 pkt 2 pzp (w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa).

Tajemna wiedza dalej