Monthly Archives Lipiec 2017

Art. 93 ust. la

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 2 grudnia 2009 r., wprowadziła fakultatywną przesłankę unieważniania postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. la pzp zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

Tajemna wiedza dalej