Monthly Archives Czerwiec 2017

Rażąco niska cena

Bez względu na to, czy cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert, czy też zamawiający wprowadzi również kryteria innego rodzaju, zawsze może zaistnieć problem związany z zastosowaniem przez wykonawcę rażąco niskiej ceny, co stanowi podstawę do odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp). Ustawodawca nie wprowadził do pzp definicji pojęcia rażąco niskiej ceny, dlatego w tym zakresie można się odwołać na początek do wykładni językowej, w której „rażący” oznacza „dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy i bezsporny”. Można również przyjąć założenie, że rażąco niska cena ofertowa odbiega od cen obowiązujących na danym rynku i to tak radykalnie, że przy dochowaniu przez wykonawcę należytej staranności nie będzie on mógł zrealizować zamówienia z zyskiem. Cena rażąco niska jest zatem to kwotą, która nie pozwoli na utrzymanie rentowności wykonawcy z punktu widzenia realizowanego zamówienia.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 26 sierpnia 2011 r. (KIO/1738/11, KIO/1742/11)

„Treść wymaganych specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu stanowi merytoryczną treść oferty poprzez wskazanie nazw, symboli i szczegółowej konfiguracji parametrów technicznych konkretnego zaoferowanego sprzętu. Brak powyższych informacji uniemożliwia ustalenie, jaki sprzęt jest zaoferowany przez wykonawcę, a w konsekwencji rzeczywiste badanie zgodności treści oferty z treścią SIWZ w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Należy stwierdzić, że są to informacje określające wprost przedmiot oferty i składające się na jej treść, natomiast nie są to oświadczenia lub dokumenty mające potwierdzić, że oferowany sprzęt spełnia wymogi postawione przez zamawiającego”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 25 listopada 2010 r. (KIO 2485/10)

„Wykonawca złożył w ofercie (str. 52) oświadczenie z dnia 1 czerwca 2010 r., że nie zatrudnia pracowników i nie podlega obowiązkowi odprowadzania składek ZUS. Podkreślić należy, że ustawa Pzp i ww. rozporządzenie [rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817) – przyp. aut.] nie dopuszcza możliwości, aby okoliczność o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne mogła zostać zweryfikowana przez zamawiającego na podstawie innego dokumentu niż zaświadczenie właściwego organu. Obowiązujące przepisy nie uprawniają zatem wykonawcy do wykazywania braku podstawy do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 Pzp, przez złożenie oświadczenia samego wykonawcy, iż nie jest płatnikiem składek. Fakt, iż podmiot nie jest płatnikiem, nie stoi na przeszkodzie uzyskaniu stosownego zaświadczenia uprawnionego organu (art. 217 i 218 k.p.a.). Zauważyć przy tym należy, że ustawodawca przewidział w ustawie Pzp wyjątkową możliwość składania innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego, wyłącznie w odniesieniu do dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej. W art. 26 ust. 2c Pzp wskazuje się bowiem, że w uzasadnionych okolicznościach wykonawca może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Jest to zatem wyjątek zastrzeżony w ustawie od ogólnej zasady, iż w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani składać dokumenty wymagane w siwz przez zamawiającego, których katalog został określony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów. Złożenie przez wykonawcę oświadczenia w powyższym zakresie nie potwierdza braku podstaw do wykluczenia”.

Tajemna wiedza dalej

Prawo do ponownego zatrudnienia

Zgodnie z art. 12 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. zakład pracy powinien ponownie zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej, jeżeli pracownik zgłosi zamiar powrotu do zakładu pracy w ciągu roku od rozwiązania stosunku pracy.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 19 lipca 2011 r. (KIO/1476/11) – ciąg dalszy

Dodanie do art. 24 ust. 1 nowej przesłanki wykluczenia z postępowania może być bardzo niekorzystne dla wykonawców z jeszcze jednego powodu. Można wyobrazić sobie sytuację, w której zamawiający, twórca wzorca umownego, będzie próbował wprowadzać zapisy bardzo niekorzystne dla ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, co może w konsekwencji doprowadzić do swobodniejszego rozwiązywania, wypowiadania albo odstąpienia od umowy przez zamawiających. Jedynie stosowanie środków ochrony prawnej w zakresie treści wzorca umowy albo jej istotnych postanowień może pozwolić na uniknięcie tego typu sytuacji. Niestety, w postępowaniach, w których wartość zamówienia będzie poniżej progu unijnego, wykonawcom pozostanie środek przewidziany w art. 181 ust. 1 pzp, tj. informacja zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 pzp. Oczywiście na czynność wykluczenia wykonawcy z postępowania wskutek wadliwie zastosowanej przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt la zawsze (niezależnie od wartości zamówienia) będzie służyło odwołanie do prezesa Izby na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 3 pzp.

Tajemna wiedza dalej

Syndyk i rada wierzycieli

Radę wierzycieli w postępowaniu upadłościowym powołuje się w dwóch przypadkach: jeżeli sędzia-komisarz uzna to za potrzebne lub na wniosek wierzycieli, mających przynajmniej piątą część wierzytelności, które zostały uznane lub uprawdopodobnione.

Tajemna wiedza dalej

Skutki wykluczenia wykonawcy

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, druk nr 3677, dostępny na: http://orka.sejm.gov.piyDruki6ka.nsf/wgdruku/3677. do prezesa UZP. Wykonawca taki zostanie wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, czego konsekwencją będzie rozszerzenie możliwości jego wykluczenia przez wszystkich zamawiających na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp.

Tajemna wiedza dalej

Syndyk masy upadłościowej jako przedstawiciel organu sądowego

Wiele wątpliwości budzi konieczność naliczania przez syndyka masy upadłościowej podatku od towarów i usług (VAT) od dokonywanej przez niego sprzedaży. Z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 zmiany: Nr 28, poz. 127) wynika, że opodatkowamu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie Usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. By stać się jednak podatnikiem podatku V AT – co wynika z art. 5 ustawy – podmiot musi spełniać następujący wymóg: wykonuje we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2 w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej.

Tajemna wiedza dalej

Samodzielne uzupełnianie dokumentów przedmiotowych

W przypadku żądań dotyczących dokumentów przedmiotowych może dochodzić do sytuacji, gdy dany wykonawca w trakcie wyjaśnień swojej oferty albo w trakcie postępowania odwoławczego postanowi samodzielnie uzupełnić dany dokument przedmiotowy. Czy zamawiający powinien takie działanie uznać za skuteczne i przyjąć składane dokumenty, czy powinien formalnie wezwać do uzupełnienia dokumentów?

Tajemna wiedza dalej

Przesłanki i konsekwencje unieważnienia postępowania cz. II

W art. 93 ust. 1 pkt 5 pzp przewidziano kolejną przesłankę unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jej konstrukcja opiera się na mechanizmie przewidującym składanie przez wykonawców ofert dodatkowych. Rozwiązanie takie przewiduje art. 91 ust. 5 i 6 pzp w brzmieniu: „Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach”.

Tajemna wiedza dalej

Kryteria oceny cz. II

Kryteria oceny ofert wiający nie może dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez ocenę właściwości wykonawcy, a zwłaszcza jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, albowiem ta jest badana już wcześniej (por. art. 91 ust. 3 Pzp oraz art. 53 dyrektywy 2004/18/WE)”6.

Tajemna wiedza dalej

Likwidator przedsiębiorstwa państwowego cz. II

Ponadto likwidator sporządza plan finansowy likwidacji, tzn. wysokość kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasie likwidacji oraz wysokość kosztów samego procesu likwidacji. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki organów przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnym do zakończenia postępowania likwidacyjnego. Do obowiązków likwidatora, oprócz wyżej wymienionych, należy: rozwiązanie stosunków pracy z pracownikami przedsiębiorstwa (patrz rozdz. IV) uporządkowanie stanu prawnego mienia przedsiębiorstwa, co oznacza wyjaśnienie stanu prawnego nieruchomości i ruchomości przedsiębiorstwa, Po zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 3, poz. 11) ustawą z dnia 3 1 stycznia 1989 r. państwowe osoby prawne uzyskały zdolność prawna w zakresie nabywania składników majątkowych na własność. Doniosłe znaczenie w tej kwestii należy przypisać ustawie z dnia 29 września 1990 r, o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464), gdzie w art. 2 ust. 1 i 3 ustawodawca stanowi, że grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy (związku międzygminnego), z wyjątkiem gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, będące w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie państwowych osób prawnych innych niż

Tajemna wiedza dalej