Monthly Archives Wrzesień 2015

Ocena jakości cz. II

Osoby oceniające mogły więc przyznać maksymalną albo minimalną liczbę punktów. Oznacza to, że ocena „Planu higieny w strefie białej” mogła otrzymać 15 pkt za najkorzystniejsze rozwiązanie i 1 pkt za dopuszczalne, przy czym zamawiający szczegółowo opisał, co rozumie pod pojęciem planu najkorzystniejszego. Ocena ofert była zatem dokonywana w sposób ocenny i uznaniowy w zakresie ich zawartości merytorycznej. Koncepcja wykonania usługi stanowiła przy tym faktycznie pracę twórczą wykonawcy i stanowiła podstawę dokonywanej oceny. Izba podzieliła jednak w tej sprawie stanowisko zawarte w innym wyroku KIO z 9 września 2010 r. (KIO/UZP 1851/10), w którym wskazano, że taki kształt kryteriów oceny ofert powinien wykonawcom uświadomić daleko posuniętą dowolność zamawiającego w wyborze odpowiadających mu rozwiązań merytorycznych. Zamawiający ustala kryteria oceny ofert i jest nimi związany, co nie podlega dyskusji, ale rozstrzyganie przez KIO w zakresie dopuszczalnego stopnia uznaniowości i precyzyjności zastosowanych kryteriów nie stanowiło przedmiotu orzekania w badanej sprawie. Innymi słowy KIO uznała, że to zamawiający ustala kryteria, wykonawca powinien mieć świadomość dowolności w wyborze oferty przez zamawiającego, natomiast KIO nie zajmowała się w tej sprawie badaniem, czy stopień uznaniowości zastosowanych kryteriów był dopuszczalny. Zresztą w istocie w przypadku takiego kryterium jak jakość – wysoce subiektywnego – trudno orzec, w którym momencie ta dopuszczalna uznaniowość i ocenny charakter zostały przekroczone.

Tajemna wiedza dalej

Cena jako kryterium obligatoryjne cz. II

Skoro we wskazanym powyżej art. 3 ust. 1 ustawy o cenach mowa jest o jednostkach pieniężnych, to obowiązkiem wykonawcy jest podanie ceny ofertowej w jednostkach pieniężnych za przedmiot zamówienia. Z kolei zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp, który przewiduje taką sankcję za niezgodność oferty z ustawą, jeżeli cena nie zostanie wyrażona w złotych i groszach, zgodnie z polskim systemem monetarnym. Brak podania ceny w jednostkach pieniężnych będzie więc stanowił o niezgodności oferty z ustawą (w domyśle: z pzp i aktami wykonawczymi).

Tajemna wiedza dalej

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Przedsiębiorstwo upadłego winno być, jeżeli to będzie możliwe, sprzedane jako całość. W tym przypadku nabywca będzie mógł używać firmy upadłego, w której mieści się jego nazwisko, tylko za zezwoleniem upadłego. Nabywca przedsiębiorstwa nie odpowiada za długi upadłego (art. 113 § 1 i § 2 pr. upadł.).

Tajemna wiedza dalej

Archiwowanie dokumentacji likwidacyjnej cz. II

Dodatkowym utrudnieniem prac archiwizacyjnych jest archiwum dokumentów poufnych i tajnych, które z uwagi na swój charakter wymaga szczególnej troski. Dokumenty zgromadzone w tym archiwum to: mapy, dokumenty zakładowych formacji obrony cywilnej, inne dokumenty z sygnaturą „tajne” lub „poufiie” Dokumenty te wymagają również segregacji i klasyfikacji, a następnie przekazania do odpowiednich instytucji lub muszą ulec zniszczeniu. Komórki organizacyjne muszą opisać teczki zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej. Na zewnętrznej stronie teczki podaje się:

Tajemna wiedza dalej