Monthly Archives Wrzesień 2015

Prawo wytoczenia powództwa służy tylko syndykowi

Czynności prawne upadłego, dokonane pod tytułem obciążiiwym w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, albo z przysposobionym lub przysposabiającym, są w stosunku do masy upadłości bezskuteczne (art. 55 pr. upadł.). i w tym przypadku czynności te są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości z mocy samego prawa. Tym razem jednak strona uzyskująca korzyść, nie może bronić się zarzutem, że nie wiedziała o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości. Ponadto ustawodawca do zaskarżania czynności prawnych, upadłego zdziałanych ze szkodą wierzycieli, nakazuje stosować przepisy Kodeksu cywilnego z odmiennościami wynikającymi z prawa upadłościowego.

Tajemna wiedza dalej

Zastosowanie kryterium cenowego

Zastosowanie przez zamawiającego kryterium cenowego w zakresie oceny ofert wykonawców nie oznacza, że należy wykluczyć rozliczenie między wykonawcą a zamawiającym w formie niepieniężnej po wykonaniu zamówienia12. Należy bowiem uznać, że są to dwa różne elementy: kryterium cenowe jako część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozliczenie niepieniężne jako forma rozliczenia zrealizowanej umowy. Definicja zamówienia publicznego zawarta w art. 2 pkt 13 pzp wymaga jedynie, aby umowa między stronami miała charakter odpłatny, natomiast nie wspomina, w jakiej formie płatność powinna być realizowana. Odpłatna umowa to taka, w której każda ze stron uzyskuje korzyść majątkową (korzyść pieniężną lub niepieniężną). W przypadku zamówień publicznych korzyść majątkową otrzymuje nie tylko zamawiający w postaci wykonanego zamówienia, ale również wykonawca, który otrzymuje zapłatę lub inne przysporzenie. Nie zawsze ma ono formę pieniężną, ale jego war- 1: Zob. wyrok KIO z 26 lipca 2011 r. (KIO 1470/11) tość może zostać przedstawiona w pieniądzu. Kryterium ceny może zatem zostać zastosowane nawet w postępowaniach, w których korzyść majątkowa wykonawcy będzie mieć charakter niepieniężny.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 10 sierpnia 2011 r. (KIO/1638/11) cz. II

Izba uznała, że sporne karty katalogowe są dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. Celem ich przedłożenia było wykazanie, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego. Sam zakres tych dostaw został określony w formularzu oferty i doprecyzowany w załączniku zatytułowanym «Zestawienie ilości, cen i podstawowych parametrów technicznych oferowanych transformatorów». O tym, że karta katalogowa mieści się w katalogu dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., w tym konkretnym przypadku przesądził również zamawiający, wymieniając ją wśród dokumentów, które umożliwią mu dokonanie technicznej oceny oferty transformatorów i zgodności oferty z wymaganiami technicznymi (…). Zatem w przypadku, gdy treść dokumentów złożonych w ofercie jest niezgodna z wymaganiami, zamawiający zobowiązany był wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. Przedłożenie nowych kart katalogowych, potwierdzających wymaganą wartość parametru «Grupa połączeń», nie będzie prowadzić do niedozwolonej zmiany treści oferty, gdyż nie spowoduje zaoferowania innych niż pierwotnie transformatorów. Należy tylko zaznaczyć, że uzupełnione dokument winny dotyczyć transformatorów pierwotnie zaoferowanych. Przedmiot i zakres oferty wynika z innych dokumentów i nie ulegnie zmianie, wykonawca, nie zmieniając oferowanych transformatorów, potwierdzi jedynie ich zgodność z wymaganiami zamawiającego”.

Tajemna wiedza dalej

Archiwowanie dokumentacji likwidacyjnej

Przy przekazaniu dokumentów należy uwzględnić dwa przypadki dalszego przechowywania akt i dokumentów, a mianowicie sytuację, gdy instytucja nie ulega likwidacji lecz faktycznie przekształceniu oraz gdy jednostka ulega zupełnej likwidacji. W obu przypadkach samo przygotowanie akt do przekazania jest w zasadzie takie same i bardzo pracochłonne,

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 23 grudnia 2011 r. (KIO/2619/11)

Izba, mając na uwadze, że art. 30 ust. 5 pzp stanowi, że wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, podzieliła pogląd, że „skoro w siwz zostały przedstawione zasady potwierdzania równoważności, niezakwestionowane chociażby przez zadawanie pytań lub zgłaszanie wniosków o zmianę postanowień, wykonawca deklarujący udział w postępowaniu zobowiązany jest do sporządzenia oferty w sposób wymagany w siwz”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 24 września 2010 r. (KIO 1956/10)

Izba stwierdziła, że w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej jest ono skutecznie wniesione, gdy najpóźniej w terminie składania ofert zamawiający otrzyma stosowny dokument (fizycznie), a z jego treści wynikać będzie m.in. termin ważności co najmniej tożsamy z terminem związania ofertą.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 18 kwietnia 2013 r. (KIO 764/13)

Izba stwierdziła, że w treści omawianego przepisu można wskazać trzy okoliczności, które muszą być brane pod uwagę podczas podejmowania przez zamawiającego decyzji o unieważnieniu postępowania, tj. „po pierwsze «istotna zmiana okoliczności», po drugie «wpływ istotnej zmiany okoliczności na to, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym», a po trzecie «brak możliwości przewidzenia dwóch pierwszych przesłanek»”.

Tajemna wiedza dalej

Gwarancja i jej zasady

Zasady, na jakich realizowana będzie gwarancja, określa zasadniczo sam gwarant i przykładowo: ograniczenie zobowiązania gwaranta do naprawy rzeczy, z wyłączeniem obowiązku wymiany rzeczy, nie jest sprzeczne z naturą gwarancji, gdyż art. 579 kc stanowi, że kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji18. Gwarant na podstawie art. 577 kc posiada dwa obowiązki gwarancyjne: obowiązek usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad i w tym zakresie może dokonać wyboru, który z nich będzie realizował. Usuwanie wady przez naprawę rzeczy powinno zapewnić jej pełną sprawność. Przy gwarancji pojęcie wady akcentuje zdolność rzeczy do normalnego użytku, jaką mieć powinna, czyli do normalnego, oczekiwanego funkcjonowania. W ujęciu cywilnym faktycznie treść gwarancji określa gwarant indywidualnie za zgodą kupującego, a skutkiem tego jest zawarcie niejako dodatkowej umowy o treści opisanej w dokumencie gwarancji. Dlatego na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych lepiej będzie dla zamawiającego, jeżeli już na etapie sporządzania siwz określi np. we wzorze umowy minimalny termin i treść obowiązków nałożonych na wykonawcę w związku z gwarancją, jakiej od niego oczekuje – oczywiście tylko w przypadku gdy oferta tego wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający powinien jednak zastrzec, że albo dokument gwarancyjny zostanie wydany w określonym momencie w przyszłości, albo to sama umowa dokument ten zastępuje. Pamiętać bowiem należy o wyroku SN z 24 października 2001 r. (III CKN 425/00), w którym SN uznał, że „samo umieszczenie w umowie sprzedaży postanowienia o udzieleniu gwarancji kupującemu na odpowiedni okres i zapowiedź dostarczenia kontrahentowi odpowiedniej karty gwarancyjnej (dokumentu gwarancyjnego) w okresie trwania stosunku sprzedaży (…) nie tworzy jeszcze dostatecznych podstaw do przyjęcia, że między stronami doszło do ukształtowania stosunku gwarancji o treści określonej w art. 577 k.c. i nast. (…). W tym zakresie niezbędne byłoby pojawienie się jeszcze dalszego zdarzenia prawnego, a mianowicie – wydanie, a przynajmniej udostępnienie kupującemu odpowiedniego dokumentu zawierającego warunki (postanowienia) udzielonej gwarancji. Nie miałaby przy tym decydującego znaczenia sama nazwa takiego dokumentu i miejsce umieszczenia warunków gwarancji (np. mogłyby one znaleźć się także w treści samej umowy sprzedaży)”.

Tajemna wiedza dalej

Niedostarczenie dokumentu przedmiotowego

Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagania określone przez siebie. Co jednak powinien zrobić w sytuacji, gdy wykonawca zaoferuje mu przedmiot zamówienia, ale spełnienie parametrów będzie próbował wykazać innymi dokumentami i nie dostarczy dokumentów przedmiotowych, np. instrukcji obsługi, mimo że były żądane? Czy powinien odrzucić ofertę, czy powinien ją przyjąć?

Tajemna wiedza dalej

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o licytacji należy doręczyć uczestnikom postępowania, organom gminy i urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Tajemna wiedza dalej

Upadłość podmiotu gospodarczego a zobowiązania podatkowe

Wątpliwości – poza dywidendą i VAT – budzą także inne rozliczenia z budżetem jak np. podatku dochodowego. Przesłanką ogłoszenia upadłości jest zaprzestanie płacenia długów przez podmiot gospodarczy. Postawiony w stan upadłości jest zatem tym samym podmiotem gospodarczym, w którym sądownie zatwierdzony syndyk masy upadłości pełni obowiązki zarządzającego masą majątkową upadłego. Oznacza to, że postępowanie upadłościowe jest egzekucją o charakterze uniwersalnym, której celem jest zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika w drodze przymusowej. Dla realizacji tych celów dokonuje się likwidacji majątku upadłego, polegającej m.in. na sprzedaży ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 27 stycznia 2012 r. (KIO/82/12)

Jak ustaliła Izba, z treści siwz wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia należało opisać w formularzu specyfikacji technicznej (stanowiącym załącznik do siwz). W zakresie wszystkich produktów w pakiecie, w tym objętych sporem stron, wymagano wskazania producenta, modelu/typu, kraju pochodzenia, roku produkcji, liczby sztuk, a następnie przy opisie przez zamawiającego wymaganego parametru/warunku opatrzonego stwierdzeniem, że są to wymogi graniczne, należało w rubryce przeznaczonej do wypełnienia przed stawić „Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)”. Ponadto należało przedstawić katalogi zawierające parametry techniczne oferowanego sprzętu lub karty techniczne potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez zamawiającego. Izba podkreśliła, że każdy oferowany, skonkretyzowany produkt i jego parametry należało przedstawić w specyfikacji technicznej, a składane katalogi (foldery) służyły weryfikacji co do zgodności parametrów z wymaganiami siwz. Zdaniem Izby bezsporne było, że wykonawca, opisując w specyfikacji oferowany manekin/model, powtórzył w całości wymagania siwz, co z formalnego punktu widzenia oznaczać miało pełną zgodność z siwz.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok z 15 kwietnia 2011 r. (KIO/680/11)

Odnośnie do żądania certyfikatu dla całości odrzwi obudowy (wraz ze strzemionami) Izba wskazała, że wbrew twierdzeniom odwołującego formalnie żądanie tego typu dokumentów jest dopuszczalne. „Certyfikat jakości czy bezpieczeństwa jest tzw. dokumentem przedmiotowym, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, potwierdzającym cechy oferowanego przedmiotu zamówienia. W świetle § 5 ust. 1 rozporządzenia (…) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te do- kumenty mogą być składane, katalog tego typu dokumentów jest otwarty. (…) żądanie przedłożenia określonego certyfikatu nie jest li tylko żądaniem zbędnego dokumentu, ale de facto sprowadza się do żądania przez zamawiającego dostarczenia produktu, który przeszedł stosowne badania w trakcie procesu certyfikacji. (…) zamawiający zawsze uprawniony będzie do zakupu towarów i usług o podwyższonym standardzie i jakości, czy po prostu towarów, które przeszły określone testy i badania. Jedynym ograniczeniem dla tego typu podmiotowego uprawnienia zamawiającego będą zasady konkurencji wyrażone w ustawie lub klauzule generalne Kodeksu cywilnego, czego w tym przypadku nie wykazano. Z pewnością tego typu ograniczenia nie stanowi wygoda wykonawcy lub fakt, iż certyfikacja nie jest w tym zakresie obligatoryjna w świetle obowiązujących przepisów. W przypadku gdy uzyskanie certyfikatu na odrzwia wraz z wymaganymi strzemionami jest możliwe (okoliczności, że jest inaczej odwołujący nie podnosił), a zamawiający wyraził w siwz życzenie zamówienia odrzwi przebadanych w takim zakresie, wyborem wykonawcy pozostaje spełnienie wymagań zamawiającego lub rezygnacja z ubiegania się o zamówienie”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 22 marca 2013 r. (KIO 532/13)

„Skoro wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie niepodlegają- cej unieważnieniu umowy dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, postępowanie z tego powodu mogło być potencjalnie unieważnione bez otwierania składanych ofert. Unieważnienie postępowania przez Zamawiającego dopiero po zapoznaniu się z treścią ofert nie powoduje, że musi być poprzedzone lub dokonane równolegle z oceną złożonych ofert. Natomiast takie spóźnione przyznanie się przez Zamawiającego do popełnienia błędu na etapie kształtowania opisu przedmiotu zamówienia powoduje tym bardziej konieczność podania przez niego wyczerpującego i przekonującego uzasadnienia decyzji o unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którzy działali w zaufaniu do Zamawiającego i w dobrej wierze złożyli oferty, muszą mieć możliwość sprawdzenia, że unieważnienie postępowania rzeczywiście nastąpiło z powodu nieusuwalnej wady postępowania tkwiącej w nim przed złożeniem ofert i niezwiązanej z treścią złożonych ofert. (…)

Tajemna wiedza dalej