Monthly Archives Wrzesień 2015

Wyrok KIO z 19 sierpnia 2011 r. (KIO/1662/11)

Izba nie podzieliła powyższego stanowiska Odwołującego. Wskazała, że „katalogi producenta są typowymi dokumentami, których celem jest potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, a więc są dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Dowodzenie spełniania wymagań dopiero na etapie postępowania odwoławczego nie prowadzi w żaden sposób do zmiany treści oferty. Sam przedmiot dostawy określony został w innych dokumentach ofertowych, zaś karty katalogowe nie stanowią elementu oświadczenia woli wykonawcy określającego przedmiot, który zobowiązuje się dostarczyć. Ich celem jest jedynie potwierdzenie, że przedmiot ten jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Zatem w sytuacji, gdy katalogi przedłożone wraz z ofertą nie potwierdziły w pełni spełniania tych wymagań, to z uwagi na charakter tych dokumentów podlegałyby one uzupełnieniu lub wyjaśnieniom w trybie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp”.

Tajemna wiedza dalej

Opieczętowanie i spis inwentarza cz. III

Ceny poszczególnych składników majątku masy upadłości zarówno ruchomości jak i nieruchomości należy ustalić według cen z daty ogłoszenia upadłości. Przymusowe otworzenie zamkniętych pomieszczeń i schowków, przeszukanie rzeczy upadłego, jego mieszkania i schowków lub przeszukanie odzieży, którą upadły ma na sobie dokonane będzie przez komornika na żądanie syndyka (art. 106 pr. upadł ).

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 25 sierpnia 2010 r. (KIO 1733/10)

„Ustawa pzp wyjątkowo przewiduje we wprowadzonym tą nowelizacją przepisie art. 93 ust. la pzp możliwość unieważnienia postępowania również po otwarciu ofert z powodu utraty środków finansowych na sfinansowanie lub współfinansowanie zamówienia pochodzących ze środków unijnych lub bezzwrotnej pomocy państw EFTA. Jednak dla skorzystania z tej podstawy unieważnienia konieczne jest przewidzenie możliwości unieważnienia postępowania na tej podstawie w dokumencie wszczynającym postępowanie. Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu takiego postanowienia, zatem pozbawił się możliwości unieważnienia postępowania z powodu odmowy przyznania pomocowych środków finansowych z mechanizmu finansowego EOG (należącego do obszaru EFTA). Natomiast jako oczywiście błędne należy uznać rozumowanie Zamawiającego wiążące następczy brak środków finansowych z przepisem art. 387 § 1 kc i twierdzenie, że w razie zawarcia umowy z Odwołującym doszłoby do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe”.

Tajemna wiedza dalej

Kryteria oceny ofert na pięć podkryteriów

Można więc założyć, że wszelkiego rodzaju odmiany kryterium jakościowego określane przez zamawiających wprost jako „jakość” lub „koncepcja wykonanego zamówienia” z natury rzeczy zawierają element subiektywny, dozwolony zresztą przez samą pzp, która kryterium jakości wymienia pośród przykładowych, jakie stosować mogą zamawiający15. Dlatego zamawiający powinien starać się zminimalizować ten subiektywny element, który prowadzić może do nierównego traktowania wykonawców, na co wskazała KIO w wyroku z 28 czerwca 2010 r. (KIO/UZP 1168/10). Zamawiający określił w siwz minimalne wymogi określone w ramach opisu przedmiotu zamówienia, podzielił kryterium „Koncepcja wykonania usługi” 15 Zob. wyrok KIO z 6 stycznia 2010 r. (KIO/UZP 1804/09).

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 7 lutego 2012 r. (KIO/154/12)

Izba ustaliła, że odwołujący nie załączył wymaganej DTR dla szaf specjalnego przeznaczenia oraz instrukcji obsługi na pozostałe meble ani certyfikatów EN 14 470-1 i EN 14 470-2 dla szaf na materiały palne i butle na gazy. Z kolei z certyfikatów EN 13 150 oraz EN 14 727 przedstawił tylko na zestawy wyspowe i przyścienne w zakreślonych wymiarach i nie dołączył załączników stanowiących integralną część Certyfikatu Nr 51/11, potwierdzających zakres jego udzielenia.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 13 stycznia 2012 r. (KIO 2808/11)

„(…) wprawdzie ustawodawca wprost nie wyłączył stosowania art. 93 ust. 1 Pzp do trybu zamówienia z wolnej ręki, jednakże uwzględniwszy gwarancyjny charakter regulacji art. 93 ust. 1 Pzp, którego celem jest wyeliminowanie dowolności po stronie zamawiającego w zakresie podejmowania decyzji o zakończeniu postępowania w inny sposób niż udzieleniem zamówienia, postanowienia art. 93 ust. 1 Pzp pozbawione są z tego punktu widzenia znaczenia prawnego i faktycznego. Żadna z przesłanek unieważnienia postępowania określonych w art. 93 ust. 1 Pzp, w tym także art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, zdaje się nie odnosić do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Ewentualnie w konkretnym stanie faktycznym można rozważać zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp nakazujące unieważnić postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlega- jącej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podkreślenia wymaga, iż zamawiający zawsze, gdy nie będzie chciał udzielić zamówienia wykonawcy, którego zaprosił do negocjacji, uprawniony jest do stwierdzenia, iż warunki przyszłej umowy proponowane przez wykonawcę mu nie odpowiadają, co skutkować będzie niezawarciem umowy. Zatem uprawnionym wydaje się być pogląd, iż wprowadzenie przez ustawodawcę katalogu przesłanek unieważnienia postępowania nieprzystających do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki oznacza, iż instytucja unieważnienia postępowania (ewentualnie z wyłączeniem art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp) nie znajduje zastosowania do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający zatem zawsze jest uprawniony do zakończenia postępowania poprzez odstąpienie od negocjacji (nieuzgodnienie warunków przyszłej umowy). Decyzja taka może być podjęta aż do zatwierdzenia wyników postępowania przez kierownika zamawiającego, a nawet później, bowiem, jak wynika z art. 68 ust. 2 Pzp, najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków”.

Tajemna wiedza dalej

Opieczętowanie i spis inwentarza

Syndyk powinien rozważyć, czy nie zachodzi potrzeba opieczętowania majątku upadłego, chyba że został zobowiązany do tego zarządzeniem sędziego-komisarza (art. 103 § 1 pr. upadł ), W dobie, kiedy brak przepisów Prawa karnego upadłościowego, kiedy w Polsce nieuczciwemu dłużnikowi opłaca się upaść, duże znaczenie należy przypisać instytucji opieczętowania, która może zapobiec rozkradaniu majątku upadłego lub też uniemożliwić ewentualne jego ukrycie Opieczętowania dokonuje komornik na wniosek syndyka. Na każdej zajętej ruchomości komornik umieści znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie, a jeżeli to nie jest możliwe, ujawni je w inny sposób. Znak ujawniający czynność komornika jest dokumentem urzędowym i nie może być przez nikogo usunięty. Skargę na czynności komornika w toku postępowania wnosi się w terminie tygodniowym od daty zakończenia czynności (art. 80 pr. upadł ). Skargę na czynność komornika w postępowaniu upadłościowym rozpoznaje sędzia-komisarz. Na postanowienie sędziego-komisarza nie ma zażalenia (art 88 pr. upadł ). Opieczętowanie ruchomości należących do upadłego, które znajdują się we władaniu osoby trzeciej, może nastąpić tylko za jej zgodą.

Tajemna wiedza dalej

Umowa ajencyjna

Zlecenie i komis, dane przez upadłego, wygasają z ogłoszeniem upadłości. Wierzytelność z tytułu poniesionej wskutek tego straty może być zgłoszona do masy upadłości. Zlecenie i komis, dane upadłemu, mogą być odwołane z ogłoszeniem upadłości bez odszkodowania (art. 43 § ł i § 2 pr. upadł).

Tajemna wiedza dalej

Podział funduszów masy

Po ustaleniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności będzie dokonany podział funduszów masy jednorazowo lub kilkakrotnie w miarę likwidacji majątku masy (art. 203 § 1 pr. upadł ). Plan podział przygotowuje i składa sędziemu-komisarzowi syndyk. W planie tym syndyk wymienia:

Tajemna wiedza dalej

Wykluczenie z postępowania

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej pzp lub ustawą, reguluje m.in. zagadnienie zdolności podmiotowej wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia. Zdolność ta sprowadza się w rzeczywistości do badania przez zamawiającego każdego z wykonawców składających ofertę pod kątem tego, czy dany podmiot będzie w stanie wykonać przedmiot zamówienia. Inaczej mówiąc, oznacza to, że przepisy pzp odnoszące się do sytuacji podmiotowej wykonawcy mają głównie na celu zabezpieczenie zamawiającego przed udziałem w realizacji zamówienia publicznego wykonawcy, który w związku z posiadanymi cechami nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia.

Tajemna wiedza dalej

Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego

Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego pozostaje w mocy, jeżeli przedmiot umowy przed ogłoszeniem upadłości był objęty przez najemcę lub dzierżawcę (art. 50 § 1 pr. upadł.). Umowa taka pomimo ogłoszenia upadłości pozostaje w mocy, a w stosunek najmu lub dzierżawy w miejsce upadłego wstępuje syndyk.

Tajemna wiedza dalej

Kogo można wykluczyć z postępowania? – ciąg dalszy

– 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego:

Tajemna wiedza dalej