Monthly Archives Sierpień 2015

Nagrody jubileuszowe

Problematykę tę reguluje zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r., w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (MP Nr 44, poz. 358).

Tajemna wiedza dalej

Likwidator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 246 § 1 k.h. rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadza likwidator lub likwidatorzy. Likwidatorami są członkowie zarządu, jeżeli umowa spółki lub uchwała wspólników nie zawiera, co do ustanowienia likwidatorów, postanowień odmiennych (art. 266 § 1 k.h.).

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 24 października 2011 r. (KIO/2214/11)

Jak ustaliła Izba, wykonawca, który uzyskał zamówienie, złożył wraz z ofertą badania rury osłonowej wykonane przez niezależną jednostkę badawczą IMA (…) razem z ich tłumaczeniem na język polski. Fakt złożenia tych badań, status jednostki, która je wykonała, oraz produkt, którego dotyczą, nie były sporne między stronami. Izba wskazała, że „podniesiony zarzut dotyczył braku badań dotyczących surowca, w tym jego gęstości, szybkości płynięcia oraz czasu indukcji utleniania OIT. Odwołujący się podniósł, że badania, które wykonawca, który uzyskał zamówienie, dołączył do oferty, nie zostały wykonane przez niezależną instytucję badawczą, ale przez producenta surowca, a zatem nie spełniają wymagań STWiOR. Po przeanalizowaniu właściwych zapisów STWiOR Izba stwierdziła, iż zamawiający w żadnym miejscu tego dokumentu, jak również w żadnym innym miejscu SIWZ nie wymagał dołączenia do oferty badań dotyczących surowca. Wymagania dotyczyły wyłącznie rury osłonowej dla surowca o wskazanych parametrach” i takie badania zostały przez wykonawcę, który uzyskał zamówienie, do oferty dołączone. W ocenie Izby z badań tych w sposób jednoznaczny wynikało, że surowiec spełnia postawione warunki i nie ma podstaw do kwestionowania prawidłowości oferty w tym zakresie.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 26 sierpnia 2010 r. (KIO 1696/10)

„Izba stoi na stanowisku, iż w przedmiotowej sprawie nie zaistniała negatywna przesłanka, która niweczyłaby skutek w postaci wykluczenia wykonawcy z postępowania. W ocenie Izby odwołujący nie wykazał, że jego udział w przedmiotowym postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Zdaniem Izby przewagą konkurencyjną nad innymi wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu jest fakt, iż odwołujący na długo przed pozostałymi uczestnikami postępowania znał szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia, jak też, jako jedyny spośród wszystkich wykonawców, znał wartość zamówienia. W ocenie Izby wiedza zdobyta przez odwołującego w związku z przygotowaniem całej dokumentacji dała mu przewagę nad pozostałymi uczestnikami postępowania, przez co miał on możliwość przygotowania oferty na lepszych warunkach, jak też, wykonując dokumentację projektową, dokonując inwentaryzacji stanu istniejącego instalacji c.o. oraz mając nieograniczony dostęp do miejsca realizacji zamówienia, mógł posiąść dodatkowe informacje o okolicznościach związanych z realizacją zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny, odwołujący miał zatem ułatwione zadanie przy konstruowaniu oferty, m.in. w zakresie kalkulacji ceny ofertowej, gdyż jako jedyny na etapie sporządzania ofert znał wartość kosztorysów inwestorskich”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 13 lipca 2010 r. (KIO 1337/10)

W sytuacji gdy w spółkach kapitałowych sposób reprezentacji osoby prawnej wymaga współdziałania prokurenta, obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy tylko osób wchodzących w skład organu zarządzającego. Zamawiający nie jest bowiem uprawniony do żądania zaświadczeń z KRK dotyczących prokurentów.

Tajemna wiedza dalej

Interesujące kryteria oceny ofert

Interesujące kryteria oceny ofert, balansujące na granicy jakości i funkcjonalności, omówiono w wyroku z 23 października 2010 r. (KIO/UZP 1680/10). W postępowaniu zamawiający zamierzał dokonać zakupu mebli i ustalił następujące kryteria:

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 4 stycznia 2012 r. (KIO/2757/11)

Izba podniosła, że posłużenie się przez wykonawcę, który uzyskał zamówienie, wynikami badań dotyczących elektrostatyczności butelek produkowanych z polimeru E… było o tyle nieskuteczne na gruncie niniejszego postępowania, że nie mogło służyć potwierdzeniu właściwości elektrostatycznych butelek. Badania dotyczyły co prawda butelki PET 1,5 1 A…, ale wykonanej z innego surowca niż obecnie używany. Nie można więc było założyć, że w odniesieniu do każdego innego polimeru butelkowego zachowują aktualność. Fakt, że składnikiem surowca E…, R… i N… jest politerefta- lan etylenu nie może prowadzić do wniosku, że badania odnosiły się do wszystkich wymienionych surowców, a tym samym i produktów, w skład których wchodzą.

Tajemna wiedza dalej