Monthly Archives Sierpień 2015

Ocena funkcjonalności cz. II

Podkreślić należy, że funkcjonalność w rozumieniu art. 91 ust. 2 pzp, czyli jako kryterium oceny ofert, w ramach którego dopuszczane są rozmaite rozwiązania, za które zamawiający przyznaje różną ilość punktów, jest czym innym jak funkcjonalność przedmiotu zamówienia. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z wymogami bezwzględnymi w ramach opisu przedmiotu zamówienia, których niespełnienie oznacza odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, czyli jako niezgodnej w treści z treścią siwz.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 9 września 2010 r. (KIO 1835/10)

Zdaniem Izby samo skorzystanie z referencji i doświadczenia osoby, która uczestniczyła w przygotowywaniu dokumentacji wykorzystanej następnie w postępowaniu (tu: programu funkcjonalno-użytkowe- go), nie wypełnia jeszcze dyspozycji przepisu art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp, tj. nie potwierdza „posługiwania się taką osobą w celu sporządzenia oferty”. Sformułowania „w celu sporządzenia oferty” nie można bowiem, zdaniem Izby, interpretować tak szeroko, aby obejmowało również przypadki, gdy dana osoba została wskazana na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, czy jako podwykonawca na etapie realizacji zamówienia, niezależnie od tego, czy miała ona jakikolwiek rzeczywisty wpływ na treść oferty wykonawcy. Obecne przepisy dopuszczają w szerokim zakresie powoływanie się na zdolności innych podmiotów, co jeszcze nie oznacza, iż podmioty te, poza wskazaniem ich w ofercie w określonym kontekście, w jakikolwiek sposób mają wpływ na jej treść. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie także w orzecznictwie, gdzie przyjmuje się, iż przesłanka posługiwania się daną osobą w celu sporządzenia oferty, wymaga, aby osoba taka brała udział w przygotowywaniu oferty np. aby wykonawca powierzył jej przygotowanie11. Tylko w takiej sytuacji istnieje ryzyko uzyskania informacji dotyczących postępowania zapewniających przewagę konkurencyjną i umożliwiających przygotowanie oferty na lepszych warunkach, co mogłoby naruszać zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W żadnym razie nie można dopatrywać się domniemania, że wskazanie danej osoby w ofercie, jako uczestniczącej w realizacji zamówienia i skorzystanie z jej referencji i doświadczenia, potwierdza uczestnictwo tej osoby w sporządzaniu oferty.

Tajemna wiedza dalej

Porównywalność ofert w kontekście kryterium cenowego

Zastosowanie takich kryteriów narusza zasadę równego traktowania wykonawców, ponieważ nie zostanie zastosowany jednolity sposób oceny ofert. Dojdzie do bezzasadnego uprzywilejowania wykonawców dysponujących lub oferujących produkt tożsamy z używanym już przez zamawiającego. Wykonawcy niedysponujący takim produktem z góry znajdą się w sytuacji mniej korzystnej od wykonawców oferujących taki produkt, tym bardziej że przypisana temu kryterium waga wynosi aż 20%. Warto przy tym zwrócić uwagę, że złożona oferta jako oświadczenie woli wykonawcy jest dla obu stron wiążąca i zakres świadczenia wykonawcy w świetle art. 140 ust. 1 pzp jest tożsamy z zakresem zawartym w ofercie. Ponieważ jednak jest to zobowiązanie wzajemne, to zamawiający ma obowiązek przyjęcia świadczenia w kształcie wynikającym z oferty z zastrzeżeniem treści art. 140 ust. 3 pzp.

Tajemna wiedza dalej

Posiedzenie rady wierzycieli

Posiedzenie rady wierzycieli zwołuje syndyk, zawiadamiając członków o terminie i miejscu posiedzenia listami poleconymi. Syndyk przewodniczy posiedzeniu, lecz me głosuje. W sprawie kontroli działalności syndyka i badania stanu funduszów masy posiedzenie może zwołać najstarszy wiekiem członek rady, który również przewodniczy. Na posiedzenie należy wezwać syndyka (art. 134 § 1 i § 2 pr. upadł.). Radę wierzycieli może również zwołać sędzia-komisarz, który na posiedzeniu przewodniczy, lecz nie głosuje. Jeżeli posiedzenie rady wierzycieli zwołane przez sędziego-komisarza ma dotyczyć kontroli działalności syndyka i badania stanu finansów masy upadłościowej należy także wezwać syndyka. Rada wierzycieli podejmuje swoje decyzje w fonnie uchwał. Uchwały rady wierzycieli zapadają większością głosów. Z posiedzenia spisuje się protokół, który jest przez wszystkich podpisany. Odmowa podpisu powinna być zaznaczona w protokole. Po posiedzeniu rady odpis protokołu przewodniczący przesyła sędziemu-komisarzowi, a jeżeli syndyk nie uczestniczył w posiedzeniu, także syndykowi. Sędzia-komisarz może wstrzymać wykonanie uchwały rady wierzycieli, jeżeli uchwała sprzeciwia się prawu, interesowi publicznemu lub interesowi wierzycieli. Sędzia-komisarz ma wówczas obowiązek w ciągu trzech dni przedstawić sprawę do rozstrzygnięcia sądowi (art. 137 § 1 pr. upadł.).

Tajemna wiedza dalej

Likwidacja lub upadłość (art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp)

Zamawiający w trakcie badania sytuacji podmiotowej wykonawców musi zweryfikować, czy w stosunku do nich nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono ich upadłości. Wykluczenie z postępowania wykonawcy na podstawie przywołanej regulacji pzp ma za zadanie wyeliminowanie z postępowania podmiotów, które mogą być zupełnie niezdolne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację. Cel tej regulacji jest jasny. Skoro wykonawca kończy swój byt prawny, to zupełnie bezcelowe i nieuzasadnione jest udzielanie takiemu podmiotowi zamówienia publicznego.

Tajemna wiedza dalej

Ocena jakości

W wyroku KIO z 4 maja 2011 r. (KIO 812/11) podkreślono, że czym innym jest spełnienie wymogów wskazanych w siwz przez zamawiającego, a czym innym jakość oferowanego produktu. Ocena jakości dokonywana przez zamawiającego powinna wskazywać na okoliczności leżące u jej podstaw. Przede wszystkim w siwz zamawiający powinien doprecyzować, co takiego rozumie pod pojęciem jakości, ponieważ ocena jakości oferowanego produktu na zasadzie dowolności lub przez niedoprecyzowane kryteria stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przykład takiej nieprawidłowości rozpatrzono w postępowaniu zakończonym wyrokiem ZA z 28 czerwca 2007 r. (UZP/ZO/0-746/07), gdzie w pierwotnej wersji siwz jakość oferowanego produktu oceniana była przez członków komisji przetargowej w skali 1-5, ale zamawiający nie okre-

Tajemna wiedza dalej

Zabezpieczenie wierzycieli likwidowanego przedsiębiorstwa cz. II

Wierzyciel realizuje przysługujące mu prawo zastawu stosownie do przepisów art. 844-879 k.p.c. o egzekucji z ruchomości. Brak całkowitego zaspokojenia nie narusza roszczeń do osobiście odpowiadającego dłużnika lub poręczyciela. Podstawą wszczęcia postępowania jest tytuł wykonawczy, tzw. tytuł egzekucyjny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 k.p.c ).

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 30 sierpnia 2011 r. (KIO/1748/11)

W pierwszej kolejności Izba uznała, że w sprawie nie było sporu co do ustalenia istnienia wymagania zamawiającego, aby oferowane urządzenie (przydomowa oczyszczalnia ścieków) spełniała wymagania określone w normie zharmonizowanej PN EN 12566- 3:2006+Al:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM. 3 część. Fabrycznie i (lub) na budowie zmontowane oczyszczalnie ścieków”. „Wymaganie to zostało ujęte w zapisach specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do siwz, jak również było przedmiotem kierowanych do zamawiającego pytań do treści siwz. Różnica stanowisk stron sprowadzała się do kwestii ustalenia, czy opisany przedmiot zamówienia powinien posiadać europejską aprobatę techniczną, tj. posiadać pozytywną ocenę techniczną poprzedzoną badaniem wykonywanym przez laboratorium notyfikowane objęte wykazem jednostek organizacyjnych ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. (MP, Nr 44, poz. 481). (…) W ocenie Izby ocena zamawiającego była nieprawidłowa, gdyż zaoferowana oczyszczalnia ścieków posiada Deklarację Zgodności CE z wymaganiami określonymi w Dyrektywie Europejskiej 89/106/EEC oraz z właściwościami i warunkami przedstawionymi w normie EN 12566-3+Al:2009, potwierdzone wynikami badań przeprowadzonymi w jednostce notyfikowanej (które to wymagania zostały wskazane w pkt 2.5 stwior). Zamawiający, ustalając, czy oferowana oczyszczalnia spełnia wymagania, nie mógł wykraczać w swojej ocenie poza wskazane w załączniku do siwz warunki dotyczące zamierzonego efektu ekologicznego oraz sprawności urządzenia. Ponieważ zamawiający nie kwestionował wyników badań przeprowadzonych w jednostce notyfikowanej dotyczących procentowego poziomu w redukcji zanieczyszczeń dla poszczególnych parametrów wskazanych w załączniku nr 1 do siwz, ich ocena nie była objęta zakresem zarzutów podnoszonych w odwołaniu, a zatem nie była również przedmiotem badania przed Izbą”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 17 stycznia 2012 r. (KIO/2817/11)

Zdaniem Izby odwołujący niesłusznie powiązał art. 26 ust. 3 pzp z przepisem art. 138c ust. 1 pkt 4 pzp. Zamawiający nie skorzystał z dyspozycji przewidzianej tą regulacją, a mianowicie z możliwości odrzucenia w ramach zamówienia na dostawy oferty, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50%, jeżeli stosowne postanowienie znalazło się w siwz.

Tajemna wiedza dalej

Kwalifikacje kandydata na syndyka

Prawo upadłościowe nie określa szczegółowo kwalifikacji kandydata na syndyka masy upadłościowej. Stosownie do treści art. 14 § 2 pr. upadł, syndykiem może być również osoba prawna,np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poza Prawem upadłościowym jedynie w ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr4, poz. 21 zpóźn. zm.), art. 110 ust. 2 zd. 1 stanowi, że „Sąd wyznacza syndyka upadłości spośród osób posiadających znajomość organizacji i zasad działalności banków\

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 12 kwietnia 2011 r. (KIO 691/11)

Zgodnie ze wskazanym wyrokiem, należy przyjąć, że interpretacja przepisu pozwala sformułować trzy przesłanki pozytywne, których łączne wystąpienie powoduje konieczność wykluczenia z postępowania wykonawcy oraz jedną negatywną likwidującą podstawę wykluczenia. Odnośnie do przesłanek pozytywnych należy wskazać, że:

Tajemna wiedza dalej

Wybór oferty najkorzystniejszej czy unieważnienie postępowania?

Zamawiający, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ma jasno sprecyzowany cel – wybrać ofertę dla siebie najkorzystniejszą oraz zawrzeć i zrealizować umowę z wykonawcą, który taką ofertę złożył (w trybach postępowania, w których składana jest oferta). Potwierdza to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej KIO lub Izbą).

Tajemna wiedza dalej

Kontrola czynności syndyka

Rada wierzycieli może żądać od syndyka wyjaśnień oraz ma prawo badania ksiąg i dokumentów dotyczących upadłości (art. 130 § 3 pr. upadł.). Badanie ksiąg i dokumentów należy rozumieć bardzo szeroko, łącznie z prowadzonymi przez syndyka sprawami w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikom masy. Z czynności dotyczących kontroli działalności syndyka i badania stanu funduszy masy, rada zobowiązana jest składać sprawozdania sędziemu-komisarzowi, z innych czynności składa sprawozdanie na żądanie sędziego-komisarza (art. 130 § 4 pr. upadł.). Ustawodawca nałożył na radę wierzycieli obowiązek składania sprawozdań z kontroli finansowej oraz z kontroli działalności syndyka. Należy zwrócić uwagę, że taki sam obowiązek składania sprawozdań finansowych i czynnościowych ciąży na syndyku. W ten sposob sędzia-komisarz uzyskuje dodatkowe informacje, które zwiększają wiarygodność sprawozdań syndyka bądź sygnalizują nieprawidłowości w tych sprawach.

Tajemna wiedza dalej