Monthly Archives Sierpień 2015

Nieterminowe płacenie podatków przez syndyka cz. II

Izba Skarbowa, utrzymując w mocy zaskarżone decyzje, wyjaśniła, że syndyk, obejmując majątek upadłego, przejął m in. funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także innych podatków – na mocy art. 45 Prawa upadłościowego. Obowiązków płatnika syndyk nie dopełnił, odprowadzając pobrane zaliczki z opóźnieniem. Rodzi to – stosownie do art. 20 ustawy o zobowiązaniach podatkowych – obowiązek pobrania odsetek za zwłokę. Stosownie do art. 27 tej ustawy każda wpłata dotycząca zaległości podatkowej, która nie pokrywa w pełni należności głównej, jak i odsetek, zaliczana jest z mocy samego prawa również na zaległe odsetki za zwłokę. Odsetki te dotyczą należności podatkowych powstałych w związku z prowadzoną przez upadłe przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą. W związku z tym mają do nich zastosowanie przepisy podatkowe, a nie przepisy prawa upadłościowego, w tym art. 204 i 205, które dotyczą tylko i wyłącznie masy upadłości. W złożonej do NSA skardze syndyk masy upadłości zarzucił, iż:

Tajemna wiedza dalej

Przestępstwo skarbowe

Pojęcie przestępstwa skarbowego, jego znamiona oraz sankcje określone są w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skar- bowy (tekst jedn. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.), zwanej dalej kks. Stosownie do zasad określonych w art. 1 kks, odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe podlega tylko ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Przestępstwem skarbowym jest tylko taki czyn społecznie szkodliwy i zagrożony karą, który jest zabroniony przez kodeks karny skarbowy oraz który jednocześnie polega na naruszeniu przepisów w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego czy prawa o grach i zakładach wzajemnych7. Zgodnie z art. 53 § 2 kks przestępstwem skarbowym jest „czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności”.

Tajemna wiedza dalej

Komu nie przysługuje odprawa pieniężna

Odprawę pieniężną – według art. 8 ust. 2 w/w ustawy, ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Sposób obliczania tego ekwiwalentu określa rozporządzenie Ministra Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych (Dz.U. Nr 43, poz. 259 z późn. zm.).

Tajemna wiedza dalej

Przetarg – opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość według stanu objętego opisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości przez komornika na terminie licytacyjnym. Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, dłużnik (syndyk) ma prawo wskazać kolejność w jakiej ma być przeprowadzany przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.

Tajemna wiedza dalej

Odprawy pieniężne

W razie rozwiązania stosunku pracy w trybie wypowiedzenia przez zakład pracy albo w trybie porozumienia stron art. 11 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. z przyczyn określonych w art. 1 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r., pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Świadczenie to przysługuje zarówno pracownikom zwalnianym w drodze tzw. zwolnią) grupowych, jak i pracownikom zwalnianym na podstawie indywidualnych decyzji o zwolnieniu, według art. 10 ust. 1 tej ustawy.

Tajemna wiedza dalej

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa te zostały uregulowane w rozdziale XXXVI kk. Pena- lizuje on przestępstwa związane z obrotem gospodarczym. Dobrem chronionym są więc uczciwość i rzetelność podmiotów działających w warunkach gospodarki rynkowej, narażonych z samej istoty tej działalności na ryzyko gospodarcze.

Tajemna wiedza dalej

„Wyniki badań” jako dokument przedmiotowy

W wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żądają wyników badań określonych materiałów, które mają potwierdzać określone właściwości dostarczanych towarów. W jaki sposób należy interpretować wszelkiego rodzaju „wyniki badań” – czy podlegają uzupełnieniu? Przeanalizujmy to na przykładzie.

Tajemna wiedza dalej

Plan podziału

Następnie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy wraz z uzasadnieniem. Na postanowienie to również służy zażalenie. Następnie zostaje sporządzony plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości, oczywiście w trybie art. 1025 k.p.c., a nie w trybie art. 204 pr.upadl. Mówi o tym wprost art. 208 pr.upadł. – wierzytelność zabezpieczoną hipoteką…, umieścić należy jedynie w sumie, w jakiej nie została zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel zrzekł się zaspokojenia z tego przedmiotu.

Tajemna wiedza dalej

Zwrot kosztów

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 93 ust. 4 pzp). Opisane w przepisie uprawnienie wykonawcy ma na celu zapobieganie uznaniowości zamawiających w zakresie unieważnienia postępowania z ich winy pod rygorem odpowiedzialności finansowej względem wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlagające odrzuceniu. Najczęstszą z sytuacji wypełniających dyspozycję tego przepisu będzie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, ale oczywiście mogą też być brane pod uwagę inne okoliczności, jak np. brak środków na realizację przedmiotu zamówienia.

Tajemna wiedza dalej

Przesłanki i konsekwencje unieważnienia postępowania

Wyrok KIO z 22 sierpnia 2011 r. (KIO 1693/11). Izba uznała, że nie można zgodzić się z tezą, iż „zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeśli po otwarciu ofert zmniejszyły się jego możliwości sfinansowania zamówienia. Izba wyraziła pogląd, iż na gruncie aktualnego brzmienia art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp powołana interpretacja komentowanego przepisu nie znajduje uzasadnienia. Obowiązująca na gruncie ustawy zasada numerus clausus przesłanek unieważnienia postępowania nie pozwala na ich wykładnię rozszerzającą”.

Tajemna wiedza dalej

Działalność finansowa w okresie upadłości

W przeciwieństwie do przedsiębiorstwa postawionego w stan likwidacji, jednostka w stosunku do której ogłoszono upadłość, korzysta ze zwolnień bądź ulg pozwalających na bardziej elastyczne gospodarowanie finansami. W pierwszej kolejności należałoby wymienić zwolnienie przedsiębiorstwa z płacenia obowiązkowej dywidendy. Od daty ogłoszenia przez sąd upadłości przedsiębiorstwa państwowego, do przedsiębiorstwa tego nie stosuje się przepisów’ ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (tekst jednolity Dz. U. z 1992 r., Nr 6, poz. 27 zmiany Dz. U. z 1993 r,, Nr 18, poz. 82),

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 17 czerwca 2011 r. (KIO 1206/11)

„Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne należy traktować w kategoriach swego rodzaju przyrzeczenia publicznego, w którym Zamawiający zobowiązuje się udzielić zamówienia publicznego konkretnemu, wybranemu w postępowaniu podmiotowi, przy wypełnieniu przez niego określonych wymogów i przesłanek. Przyrzeczenie to ma jednak charakter warunkowy, uzależniony od tego, czy wiel- kość kwoty wynikająca z oferty najkorzystniejszej lub oferty z najniższą ceną jest niższa lub co najwyżej równa kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty mieści się w kwocie podanej przed otwarciem ofert, Zamawiający nie może unieważnić postępowania z powodu braku środków. Obowiązek podania tej kwoty ma zapobiegać sytuacjom, w których zamawiający mógłby unieważniać z przyczyn tylko jemu wiadomych, pod pretekstem braku środków finansowych”.

Tajemna wiedza dalej

Zaleganie z daninami publicznymi (art. 24 ust. 1 pkt 3 pzp)

Kolejna z przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania jest związana z zaleganiem przez wykonawcę z uiszczaniem wszelkich podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne (tzw. daniny publiczne). Zgodnie z treścią art. 51 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) przez zaległość podatkową rozumie się podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a wyżej wskazanej ustawy, lub ratę podatku. Zaległość z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne regulują odpowiednio:

Tajemna wiedza dalej

Skazanie za przestępstwo (art. 24 ust. 1 pkt 4-9 pzp) cz. II

Ustawa wprowadza również możliwość wykluczenia tzw. podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Podmiot zbiorowy został zdefiniowany w ustawie z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (DzU nr 197, poz. 1661 ze zm.), zwanej dalej uopz. Zgodnie z art. 2 uopz podmiotem zbiorowym są:

Tajemna wiedza dalej