Monthly Archives Lipiec 2015

Umorzenie postępowania na podstawie art. 218 pkt 1 pr. upadł.

Moim zdaniem jedyną decyzją jaka może zapaść w przypadku, gdy nieruchomości zbyć nie można, jest umorzenie postępowania na podstawie art. 218 pkt 1 pr. upadł., po uprzednim rozdysponowaniu środków, którymi syndyk zarządza. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by w przypadku, kiedy licytacyjna sprzedaż nieruchomości nie zakończyła się powodzeniem, rada wierzycieli lub, gdy ta ostatnia nie została powołana, sędzia-komisarz, wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez syndyka Przy sprzedaży z wolnej ręki nie obowiązuje dolny próg dwóch trzecich oszacowania, która jest ceną wywołania i której obniżyć nie wolno. Istnieje zatem szansa, że syndyk znajdzie nabywcę za cenę niższą w trybie, o którym pisałem w paragrafie poprzednim. Wrócimy jednak do udanej sprzedaży komorniczej. Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie, co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników. Postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po ukończeniu przetargu. Ogłoszenie można jednak odroczyć najdalej na tydzień, jeżeli zgłoszono skargę, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, jak również z innych ważnych przyczyn. W postanowieniu o przybiciu wymienia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę przetargu i cenę nabycia. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jeżeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości. Na postanowienie sądu, co do przybicia, przysługuje zażalenie (art. 997 k.p.c ). Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłacenia całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Na postanowienie, co do przysądzenia własności, przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia (art. 998 § 2 k.p.c.). Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność nieruchomości na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru oraz tytutein egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne nie powtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu (art. 999 § 2 k.p.c.).

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 17 stycznia 2012 r. (KIO/2817/11) cz. II

Zawarty w siwz w ust. XX pkt 8 wymóg dołączenia do oferty oświadczenia o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, którego wzór stanowił załącznik nr 2b do siwz, odnosił się więc do preferencji dla oferty, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekracza 50% w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, gdy takiego wyboru nie można dokonać ze względu na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie.

Tajemna wiedza dalej

Kogo można wykluczyć z postępowania?

Zgodnie z przywołanymi powyżej regulacjami z art. 24 pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

– 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania: la) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy:

Tajemna wiedza dalej

Obserwacje w likwidowanych jadnostkach

Obserwacje poczynione w jednostkach likwidowanych pozwalają na następujące uwagi:

– wartość środków trwałych wykazana w bilansie z uwzględnieniem ich umorzeń w większości przypadków odbiega od ich wartości zbywczej. Ustalenie tej wartości powinno być dokonane przez uprawnionych do tego rzeczoznawców. Dokonana przez nich wycena powinna co najmniej uwzględniać:

Tajemna wiedza dalej

Wezwanie do uzupełnienia certyfikatów

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp – do uzupełnienia. Dotyczy to zarówno dokumentów podmiotowych, jak i przedmiotowych, takich jak certyfikaty. Zamawiający, który zaniecha wezwania do uzupełnienia certyfikatów dotyczących spełnienia określonych norm, może narazić się na odwołanie. Warto przeanalizować to na przykładzie orzecznictwa.

Tajemna wiedza dalej

Sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 118 § 1 pr, upadł, sprzedaż nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej wpisanych do rejestru statków może być dokonana w dwojaki sposób: albo przez licytację publiczną według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji, albo z wolnej ręki za zezwoleniem rady wierzycieli. Drugi sposób omówiono wyżej przy sprzedaży przedsiębiorstwa w całości.

Tajemna wiedza dalej

Kryteria oceny

Posłużenie się przez zamawiającego w postępowaniu także innymi, poza ceną, kryteriami oceny ofert, daje zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym, gwarantującej jednocześnie najkorzystniejsze rozwiązania funkcjonalne, techniczne itd. Zawsze jednak każde z tych kryteriów musi dotyczyć przedmiotu zamówienia, mieć obiektywny charakter oraz dawać faktyczną możliwość porównania ofert w tym kryterium. Wprowadzenie do postępowania takiego kryterium, które jest w stanie spełnić tylko jeden wykonawca, ponieważ tylko on dysponuje wymaganym przez zamawiającego rozwiązaniem, w sposób pośredni prowadzi do naruszenia konkurencji i faktycznie oznacza pozorność kryterium5.

Tajemna wiedza dalej

Opieczętowanie i spis inwentarza cz. II

Syndyk ma obowiązek w jak najkrótszym czasie sporządzić inwentaryzację majątku i dokonać jej oszacowania. W tym celu może powołać komisję inwentaryzacyjną np. z pracowników upadłego, lecz musi takiej komisji przewodniczyć, gdyż ustawodawca taki obowiązek nałożył na niego. Inwentaryzacja powinna być bardzo szczegółowa z wyliczeniem wszystkich ruchomości i nieruchomości. W skład masy upadłościowej wchodzą także przedmioty, które nie figurują w ewidencji księgowej upadłego. Inwentaryzacja powinna objąć zarówno aktywa jak i pasywa majątku dłużnika, co pozwoli w prawidłowy sposób dokonać weryfikacji bilansu, o czym niżej. O tym, czy syndyk sam przeprowadzi inwentaryzację, czy też na jego żądanie przeprowadzi ją komornik zależy tylko od mego, jednakże o terminie inwentaryzacji ma obowiązek zawiadomić upadłego i członków rady wierzycieli, jeżeli w tej fazie postępowania rada wierzycieli została ustanowiona. Upadły jak i członkowie rady wierzycieli mogą być obecni przy tej czynności nie tylko wtedy, gdy sporządza ją syndyk, ale także wtedy, gdy robi to komornik. Zgodnie z Prawem upadłościowym oszacowania majątku dokonuje syndyk (art. 105 § 1 pr. upadł ). Do oszacowania może powołać biegłych (art. 97 § 1 pr. upadł ). Jeżeli do oszacowania będą potrzebne wiadomości specjalne, których syndyk nie posiada, będzie musiał skorzystać np. z pomocy biegłych sądowych. Komornik oznacza w protokole zajęcia wartość każdej zajętej ruchomości. Jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania należy przywołać biegłego albo jeżeli wierzyciel lub dłużnik podnoszą zarzuty, oszacowanie przez biegłego odbędzie się przy samym zajęciu, a gdyby to nie było możliwe – w dniu licytacji (art. 853 § 1 i § 2 k.p.c.). Natomiast w kwestii szacowania nieruchomości komornik powołuje jednego lub kilku biegłych. W oszacowaniu należy podać wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz osobno wartość całości, jak również wartość części nieruchomości, która została wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytację. Wartości powyższe należy podać tak z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, oraz wartości praw nie określonych sumą pieniężną obciążających nieruchomość, w szczególności świadczeń z tytułu z takich praw (art. 948 § 1 i § 2 k.p.c.)

Tajemna wiedza dalej

Okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność

Przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 87, poz. 484), które weszły w życie z dniem 11 maja 2011 r., dodały do katalogu przesłanek wykluczenia nową okoliczność. Przesłanka wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 1 pkt la pzp reguluje sytuację, w której zamawiający zobowiązany jest wykluczyć z postępowania wykonawcę, z którym wcześniej rozwiązał lub wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 24 sierpnia 2010 r. (KIO/UZP 1716/10)

Wykonawca – składając ofertę, a zamawiający – tworząc specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) – muszą pamiętać o dwóch głównych grupach dokumentów, które mogą być dołączane do oferty. Pierwsza grupa to dokumenty dotyczące wykonawcy jako podmiotu składającego ofertę – jego właściwości, niepodlegania przez niego wykluczeniu. Druga grupa to dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia – spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

Tajemna wiedza dalej

Kryteria jakościowe

Waga poszczególnych kryteriów powinna zatem uwzględniać odpowiednie proporcje względem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może więc stosować kryteriów dowolnych i nieuzasadnionych specyfiką danego zamówienia. Jak stwierdziła KIO w wyroku z 22 października 2010 r. (KIO/UZP 2189/10), zamawiający nie powinien kształtować wagi kryteriów na „przesadnie wysokim poziomie w celu preferencji konkretnych wykonawców”. Zdaniem Izby w postępowaniu tym zamawiający niewłaściwie określił kryteria jakościowe:

Tajemna wiedza dalej