Monthly Archives Czerwiec 2015

Ocena wyjaśnień wykonawców

Cena rażąco niska wystąpiła w wyroku KIO z 13 sierpnia 2009 r. (KIO/UZP 1000/09). W przypadku tym „cena brutto oferty konsorcjum T. Sp. z o.o. wynosząca – 20 778 737, 75 zł w zestawieniu z szacunkową wartością zamówienia z podatkiem VAT – 43 535 980, 27 zł (różnica 22 757 242, 52 zł) oraz z ceną oferty odwołującego – 27 985 297, 70 zł (różnica 7 206 559, 95 zł), jako kolejną podlegającą ocenie oraz cenami następnych ofert, pomijając skrajnie wysoką cenę oferty sklasyfikowanej na ostatniej pozycji – 86 490 920, 97 zł wykazująca znaczną rozbieżność, uzasadniała wątpliwości, że jest skalkulowana na poziomie rażąco niskim (…). Taka rozbieżność cenowa, aczkolwiek nie przesądzająca sama przez się o podaniu ceny oferty na zaniżonym poziomie w stosunku do rzetelnie przeprowadzonej kalkulacji kosztów (…) zasadnie skłoniła zamawiającego do wniosków, iż może mieć do czynienia z rażąco niską ceną oferty”.

Tajemna wiedza dalej

Odpowiedzialność cywilna syndyka

Syndyk odpowiada za szkodę wyrządzoną niesumiennym pełnieniem obowiązków (art. 102 pr. upadł ). Odszkodowania dochodzi się na podstawie art. 415 i nast. k.c. o czynach niedozwolonych, w toku odrębnego procesu. Niesumienne pełnienie obowiązków łączy się z winą. Wina jest ujemną oceną zachowania się sprawcy szkody lub osoby odpowiedzialnej za szkodę. Stanowi połączenie dwóch elementów: obiektywnego i subiektywnego. Orzecznictwo Sądu Najwyższego często traktuje obiektywny element jako obiektywną przesłankę odpowiedzialności, podczas gdy winę pojmuje często subiektywnie. Obiektywny element winy wypełnia każde zachowanie się niewłaściwe, a więc niezgodne bądź z przepisami prawa przedmiotowego, bądź z zasadami współżycia społecznego (OSPiKA 1972 poz. 4, OSNCP 1973 poz. 28), bądź z ogólnym obowiązkiem ostrożności, jaki każdy powinien zachować, aby drugiemu szkody nie wyrządzić. Subiektywny element winy polega bądź na winie umyślnej, bądź na niedbalstwie. Rozróżnienie to ma niewielkie znaczenie, ponieważ syndyk jako sprawca szkody odpowiada przy każdym stopniu winy. Zakres odpowiedzialności syndyka określa treść art. 361 § 1 i § 2 k.c. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Następstwa nonnalne to takie, które w danych okolicznościach występują, są zwykłą koniecznością, są to następstwa typowe nie będące wynikiem szczególnego zbiegu okoliczności. Z pozwem może wystąpić każdy, kto doznał szkody wskutek niesumiennego wykonywania obowiązków przez syndyka, tj. w szczególności sam upadły i wierzyciele. W doktrynie J. Korzonek – Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kraków 1935 – zajął – moim zdaniem – słuszny pogląd, że zezwolenie sędziego-komisarza na dokonanie określonej czynności nie zwalnia syndyka od odpowiedzialności za wynikłą z niej szkodę, gdyby okazało się, że mylnie przedstawił stan sprawy, lub wprowadził sędziego-komisarza w błąd w inny sposób. Należy w tym miejscu stanowczo podkreślić, że nadzór sędziego-komisarza nad postępowaniem upadłościowym, jest nadzorem formalnym i dlatego może się zdarzyć, że nieuczciwy syndyk wprowadzi sędziego-komisarza w błąd, ze wszystkimi ujemnymi dla siebie konsekwencjami. Przed przystąpieniem do czynności syndyk składa wobec sędziego-komisarza przyrzeczenie sumiennego wykonywania obowiązków (art. 92 pr. upadł ). Rotę przyrzeczenia oraz jego formę określa § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1934 r, – regulamin wewnętrznego urzędowania w postępowaniu upadłościowym i układowym (Dz.U. z 1934 r, Nr. 24) – syndyk, zarządca odrębnego majątku oraz nadzorca sądowy składają i podpisują wobec sędziego-komisarza przyrzeczenie sumiennego wykonywania obowiązków według następującej formuły: „przyrzekam, że obowiązki syndyka – zarządcy odrębnego majątku – nadzorcy sądowego wykonani z całą sumiennością”.

Tajemna wiedza dalej

Przestępstwa przeciwko środowisku

Kolejnym z przestępstw, których popełnienie może skutkować wykluczeniem z postępowania o zamówienie publiczne, są przestępstwa przeciwko środowisku. Zostały one uregulowane w rozdziale XXII kk. Są to przestępstwa skierowane przeciwko środowisku naturalnemu, przez które rozumie się: „ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat”6. Przepisy dotyczące przestępstw przeciwko środowisku powinny być interpretowane z uwzględnieniem przepisów administracyjnych. Znamiona przestępstw opisanych w art. 181-188 kk odnoszą się do sformułowań „wbrew przepisom bądź obowiązkowi”, czy też przez przytaczanie pojęć „teren objęty ochroną”, „ochrona gatunkowa”, „prawnie chroniony teren lub obiekt” itp., których definicje czy zakres stosowania określone są w poszczególnych regulacjach ustawowych.

Tajemna wiedza dalej

Cena jako kryterium obligatoryjne

Wybór oferty najkorzystniejszej cenowo powinien być zawsze poprzedzony weryfikacją wykonawców w zakresie możliwości realizacji przez nich zamówienia publicznego. Weryfikacja ta powinna zostać dokonana na podstawie ustalonych przez zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w siwz warunków udziału w postępowaniu, z czym wiąże się składanie przez wykonawców dokumentów i oświadczeń żądanych przez zamawiającego. Jeżeli wykonawca nie spełnia warunków udziału albo nie przedłoży żądanych dokumentów, powinien zostać przez zamawiającego wykluczony z postępowania. Ten obowiązek zamawiającego powinien zostać spełniony, nawet jeżeli oferta z punktu widzenia ceny jest dla zamawiającego najkorzystniejsza.

Tajemna wiedza dalej

Sprzedaż ruchomości cz. II

Nie mogą uczestniczyć w przetargu: upadły, przeprowadzający licytację, jego małżonek i dzieci oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. Przetarg odbywa się ustnie. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, jeżeli inny uczestnik postąpił cenę wyższą. Przeprowadzający licytację przybije rzecz temu, kto zaoferował najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do jej dalszego podniesienia nikt nie zaoferował więcej. Nabywca obowiązany jest natychmiast po przybiciu uiścić cenę nabycia, jeżeli ta me przewyższa pięciu tysięcy złotych. Jeżeli nabywca ceny nie uiści, traci prawa wynikające z przybicia i nie może uczestniczyć nadal w licytacji, a przeprowadzający licytację wznowi niezwłocznie przetarg na tę samą ruchomość rozpoczynając od ceny wywołania. Jeżeli cena nabycia przewyższa sumę pięciu tysięcy złotych, nabywca powinien uiścić natychmiast jedną piątą tej sumy, w każdym razie najmniej pięć tysięcy złotych, resztę – do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci uiszczoną jedną piątą ceny, a licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. Piąta część ceny uzyskana od nabywcy będzie przekazana masie upadłości. Przeprowadzający sprzedaż zaspokoi jej koszty z ceny osiągniętej przy sprzedaży, resztę wyda masie upadłości. Nabywca, który zapłacił cenę, powinien natychmiast rzecz odebrać. Przeprowadzający licytację sporządza z jej przebiegu protokół, który zawierać powinien:

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 22 marca 2013 r. (KIO 532/131

„Zasadą jest, że wszczęte postępowanie ma się zakończyć wyłonieniem najkorzystniejszej oferty (a w konsekwencji doprowadzić do zawarcia umowy, czyli udzielenia zamówienia), a nie unieważnieniem. W konsekwencji jeżeli przyczyna unieważnienia wykracza poza katalog oczywistych sytuacji opisanych w pkt od 1 do 6 art. 146 ust. 1 pzp, tym bardziej musi zostać sprecyzowana na tyle dokładnie, aby nie było wątpliwości, że ma charakter rzeczywisty i jest na tyle poważna, że uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 4 stycznia 2012 r. (KIO/2757/11) cz. II

W ocenie Izby nie ulegało wątpliwości, że dokument „Wyniki badań właściwości elektrostatycznych” należy do grupy dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego. Jakkolwiek zauważono, że w toku postępowania wykonawca, który uzyskał zamówienie, był wzywany do uzupełnienia przedmiotowego dokumentu, a zgodnie z jednolitą wykładnią tego przepisu prezentowaną przez KIO dopuszczalne jest tylko jednokrotne wezwanie do uzupełnienia danego dokumentu. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, w ocenie Izby wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 pzp wykonawcy, który uzyskał zamówienie, do uzupełnienia

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 22 listopada 2012 r. (KIO 2455/12)

„W myśl art. 94 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Z kolei – w myśl art. 93 ust. 1 pkt 1 in principio ustawy Pzp – zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Tajemna wiedza dalej

Koszt eksploatacji

Kolejne kryterium, jakim posłużył się ustawodawca, to koszt eksploatacji, który jako kryterium oceny ofert powinien mieć na celu obniżenie kosztów eksploatacji np. budowanego obiektu, jednak przy zachowaniu wysokiej jakości przedmiotu zamówienia oraz walorów użytkowych. Wskazała na to KIO w wyroku z 7 grudnia 2007 r. (KIO/UZP 1386/07). W sprawie tej zamawiający zastosował kryterium „przewidywany koszt eksploatacji”, który dotyczył obiektu mającego powstać w przyszłości i nie był związany z samym przedmiotem postępowania, jakim było „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrum rekreacyjno-sportowego w Zielonej Górze (basen, hala widowiskowo- -sportowa oraz parking z infrastrukturą techniczną)”. KIO uznała więc, że kryterium to nie odnosi się do przedmiotu postępowania. Żądanie na tym etapie od projektantów oświadczenia, jaki będzie przewidywany koszt eksploatacji obiektu, który powstanie w wyniku rozstrzygnięcia przyszłego przetargu, należało uznać za przedwczesne. Ponadto posłużenie się przez samego zamawiającego określeniem „przewidywany” wskazywało na możliwość podawania różnych kwot, które niekoniecznie znajdą się w umowie z przyszłym wykonawcą obiektu budowlanego.

Tajemna wiedza dalej

Obowiązkowe kryteria oceny ofert przy zakupie pojazdów samochodowych

W praktyce zamówień publicznych warto mieć również na uwadze kryteria zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (DzU nr 96, poz. 559). Rozporządzenie dotyczy postępowań na zakup pojazdów samochodowych:

Tajemna wiedza dalej

Serwis i gwarancja cz. II

Ustawowy okres gwarancji zgodnie z art. 577 § 2 kc wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba że w gwarancji zastrzeżono inny termin. Gwarancja stanowi zapewnienie, że dana rzecz jest dobrej jakości i w przypadku zaistnienia wady w toku zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji zostanie ona usunięta przez naprawę lub zostanie dostarczona rzecz wolna od wad. W związku z tym odpowiedzialność dającego gwarancję obejmuje zwykłe funkcjonowanie rzeczy. W tym wypadku otwiera się swoiste pole manewru dla zamawiającego, który z gwarancji może uczynić kryterium oceny ofert i w związku z tym przyznawać punkty w zależności od długości zaoferowanego przez wykonawcę okresu gwarancji. Może także zastrzec pewne minimum czasowe, a dokonywać oceny w zależności od długości gwarancji przekraczającej zastrzeżone minimum.

Tajemna wiedza dalej